Visa allt om Volvo Bil i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 796 652 4 948 445 4 725 744 6 328 408 6 172 860 5 637 835 5 210 470 4 526 275 3 832 963 3 427 873
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 200 271 741 342 321 627 263 103 344 099 302 823 220 772 196 142 110 442 140 573
Resultat efter finansnetto 194 970 735 114 320 940 262 947 343 680 303 857 228 427 208 449 123 477 146 058
Årets resultat 155 370 -4 645 -3 019 -252 752 -48 -348 1 088 164 111 90 858 107 462
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 081 072 4 449 043 4 206 172 3 592 443 3 239 733 3 116 879 2 711 442 2 842 374 2 358 128 2 088 445
Omsättningstillgångar 2 869 429 2 446 149 2 206 151 2 055 616 2 172 354 1 937 662 1 719 578 1 790 702 1 970 515 1 531 421
Tillgångar 7 950 501 6 895 192 6 412 323 5 648 059 5 412 087 5 054 541 4 431 020 4 633 076 4 328 643 3 619 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 301 261 1 145 891 553 536 556 555 809 307 809 355 809 703 808 615 808 304 763 877
Obeskattade reserver 23 485 23 485 4 254 10 354 13 534 14 889 15 669 18 801 20 805 20 896
Avsättningar (tkr) 16 910 20 116 24 289 18 182 36 395 3 306 367 2 900 893 3 044 558 2 516 363 2 202 197
Långfristiga skulder 2 318 821 966 796 1 414 805 1 267 375 1 076 806 0 4 702 0 10 189 0
Kortfristiga skulder 4 290 024 4 738 904 4 415 439 3 795 593 3 476 045 923 930 700 053 761 102 972 982 632 896
Skulder och eget kapital 7 950 501 6 895 192 6 412 323 5 648 059 5 412 087 5 054 541 4 431 020 4 633 076 4 328 643 3 619 866
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 996 1 856 1 796 1 602 1 586 1 465 1 344 1 128 1 059 1 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 222 168 186 750 166 472 145 996 146 073 132 394 124 780 108 980 103 525 97 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 101 988 83 987 77 080 64 411 52 510 62 929 43 586 41 038 38 972 98 573
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 796 652 4 948 445 4 725 744 6 328 408 6 172 860 5 637 835 5 210 470 4 526 275 3 832 963 3 427 873
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 461 398 365 323 300 290 289 271 263 259
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 405 12 433 12 947 19 593 20 576 19 441 18 029 16 702 14 574 13 235
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 707 685 672 656 667 679 587 558 546 761
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 795 879 1 464 707 973 370 870 902 880 834 809 273 770 922 199 987 114 545 144 517
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,07% 4,71% -25,32% 2,52% 9,49% 8,20% 15,12% 18,09% 11,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,58% 10,78% 5,02% 4,66% 6,36% 6,01% 5,16% 4,50% 2,87% 4,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,27% 15,02% 6,81% 4,16% 5,58% 5,39% 4,39% 4,61% 3,25% 4,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,43% 20,70% 12,30% 7,66% 8,81% 8,84% 7,66% 8,11% 7,21% 8,85%
Rörelsekapital/omsättning -29,62% -46,33% -46,75% -27,49% -21,12% 17,98% 19,57% 22,75% 26,03% 26,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,60% 16,88% 8,68% 10,00% 15,15% 16,24% 18,55% 17,77% 19,03% 21,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,71% 30,20% 31,28% 24,76% 42,32% 140,34% 161,84% 165,41% 141,30% 180,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!