Visa allt om Förlags Aktiebolaget Bygg & Teknik
Visa allt om Förlags Aktiebolaget Bygg & Teknik

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 3 841 4 044 4 092 4 012 4 116 4 303 4 597 4 709 5 024 5 627
Övrig omsättning 95 98 - - - - - - 130 29
Rörelseresultat (EBIT) 1 089 836 638 857 337 256 -43 707 1 110 758
Resultat efter finansnetto 1 089 836 633 868 359 279 -8 716 1 121 819
Årets resultat 606 785 486 886 201 151 2 531 551 573
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 322 82 111 136 161 222 156 197 235 117
Omsättningstillgångar 1 730 1 613 1 589 2 168 2 024 1 469 2 260 2 080 2 021 3 182
Tillgångar 2 051 1 695 1 701 2 304 2 185 1 690 2 415 2 277 2 256 3 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 727 984 698 1 012 326 315 585 1 083 1 052 1 001
Obeskattade reserver 312 5 180 180 455 374 306 329 347 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 013 706 822 1 112 1 403 1 001 1 525 864 857 2 290
Skulder och eget kapital 2 051 1 695 1 701 2 304 2 185 1 690 2 415 2 277 2 256 3 298
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 792 2 142 1 580 1 558 2 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 441 1 580 1 190 1 684 1 0 2 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 605 698 576 731 129 904 726 724 965
Utdelning till aktieägare 600 863 500 800 200 0 420 500 500 500
Omsättning 3 936 4 142 4 092 4 012 4 116 4 303 4 597 4 709 5 154 5 656
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 921 1 348 1 364 1 337 1 372 1 434 1 532 1 570 1 675 1 876
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 624 690 762 592 805 853 1 016 770 762 1 097
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 105 848 662 882 398 312 1 753 1 159 803
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,02% -1,17% 1,99% -2,53% -4,35% -6,40% -2,38% -6,27% -10,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 53,10% 49,32% 37,51% 37,80% 16,43% 16,45% -0,33% 31,44% 50,00% 25,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,35% 20,67% 15,59% 21,71% 8,72% 6,46% -0,17% 15,20% 22,45% 14,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,67% 22,43% 18,74% 26,32% 15,09% 10,88% 15,99% 25,82% 23,17% 15,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,31% 58,28% 49,29% 50,02% 30,27% 34,95% 33,56% 58,21% 57,71% 30,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,78% 228,47% 193,31% 194,96% 144,26% 146,75% 148,20% 240,74% 235,82% 138,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...