Visa allt om Fyrken Fastighets AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 5 521 9 564 10 042 9 500 9 215 8 842 9 724 14 203
Övrig omsättning 125 151 204 0 4 474 15 1 742 1 854 1 381 0
Rörelseresultat (EBIT) 35 -20 290 -28 5 817 -3 830 -4 970 1 890 1 731 4 071
Resultat efter finansnetto 24 084 87 -528 12 218 -6 672 -2 764 -5 108 -308 59 343 -507
Årets resultat 24 179 179 937 12 110 -7 396 1 454 -1 806 -525 60 354 -517
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 50 257 50 541 51 021 41 109 50 930 54 173 51 142 50 987 50 592
Omsättningstillgångar 29 748 10 667 109 435 116 083 93 918 103 379 94 250 157 564 92 806 32 035
Tillgångar 29 748 60 924 159 976 167 104 135 027 154 309 148 423 208 706 143 793 82 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 510 50 331 50 151 49 214 37 104 44 500 43 045 44 851 73 939 13 585
Obeskattade reserver 0 0 0 1 660 2 111 1 738 2 177 1 457 1 049 2 428
Avsättningar (tkr) 125 250 375 600 700 2 000 3 500 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 17 156 32 082 33 376 26 333 27 444 28 571 34 731
Kortfristiga skulder 113 10 343 109 450 98 474 63 030 72 695 73 368 134 954 40 234 31 883
Skulder och eget kapital 29 748 60 924 159 976 167 104 135 027 154 309 148 423 208 706 143 793 82 627
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 - 1 511 1 476 1 655 1 582
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 772 778 969 934
Utdelning till aktieägare 0 45 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0
Omsättning 125 151 5 725 9 564 14 516 9 515 10 957 10 696 11 105 14 203
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - 0 - 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 2 304 2 211 1 945 2 841
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 577 570 529 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 -20 290 -28 5 817 -3 830 -4 955 1 890 1 731 4 071
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -42,27% -4,76% 5,71% 3,09% 4,22% -9,07% -31,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 0,21% 8,63% -1,48% 0,82% -1,15% 1,78% 43,76% 5,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 6,14% 150,73% -19,93% 13,28% -18,53% 42,05% 647,07% 34,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - -0,27% 184,12% 307,59% 322,99% 226,61% 255,71% 540,64% 1,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,20% 82,61% 31,35% 30,23% 28,70% 29,72% 30,15% 22,00% 51,96% 18,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26 325,66% 103,13% 99,99% 110,75% 137,87% 96,33% 78,55% 86,05% 174,00% 72,64%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...