Visa allt om Fyrken Fastighets AB
Visa allt om Fyrken Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 564 10 042 9 500 9 215 8 842 9 724 14 203 10 653 10 485 9 931
Övrig omsättning - 4 474 15 1 742 1 854 1 381 - 1 579 1 402 3 208
Rörelseresultat (EBIT) -28 5 817 -3 830 -4 970 1 890 1 731 4 071 1 313 2 037 3 371
Resultat efter finansnetto 12 218 -6 672 -2 764 -5 108 -308 59 343 -507 -1 975 1 649 1 348
Årets resultat 12 110 -7 396 1 454 -1 806 -525 60 354 -517 -1 307 959 1 151
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 021 41 109 50 930 54 173 51 142 50 987 50 592 51 948 50 370 50 765
Omsättningstillgångar 116 083 93 918 103 379 94 250 157 564 92 806 32 035 31 876 29 118 21 306
Tillgångar 167 104 135 027 154 309 148 423 208 706 143 793 82 627 83 824 79 488 72 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 214 37 104 44 500 43 045 44 851 73 939 13 585 12 628 12 313 11 354
Obeskattade reserver 1 660 2 111 1 738 2 177 1 457 1 049 2 428 2 247 2 459 2 138
Avsättningar (tkr) 600 700 2 000 3 500 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 156 32 082 33 376 26 333 27 444 28 571 34 731 36 194 37 953 38 877
Kortfristiga skulder 98 474 63 030 72 695 73 368 134 954 40 234 31 883 32 755 26 763 19 702
Skulder och eget kapital 167 104 135 027 154 309 148 423 208 706 143 793 82 627 83 824 79 488 72 071
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 1 511 1 476 1 655 1 582 1 673 1 449 1 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 772 778 969 934 1 100 904 822
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0
Omsättning 9 564 14 516 9 515 10 957 10 696 11 105 14 203 12 232 11 887 13 139
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 4 4 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 2 304 2 211 1 945 2 841 2 131 2 097 1 986
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 577 570 529 508 563 480 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 5 817 -3 830 -4 955 1 890 1 731 4 071 1 322 2 059 3 406
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,76% 5,71% 3,09% 4,22% -9,07% -31,54% 33,32% 1,60% 5,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,63% -1,48% 0,82% -1,15% 1,78% 43,76% 5,97% 2,59% 5,81% 5,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 150,73% -19,93% 13,28% -18,53% 42,05% 647,07% 34,73% 20,41% 44,03% 39,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 184,12% 307,59% 322,99% 226,61% 255,71% 540,64% 1,07% -8,25% 22,46% 16,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,23% 28,70% 29,72% 30,15% 22,00% 51,96% 18,61% 17,04% 17,72% 17,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,75% 137,87% 96,33% 78,55% 86,05% 174,00% 72,64% 69,81% 75,13% 62,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...