Visa allt om STC Interfinans Aktiebolag
Visa allt om STC Interfinans Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 51 247 1 904 831 2 985 937 3 045 734 2 974 967 2 868 296 2 506 568 2 516 042 4 428 526 5 459 176
Övrig omsättning 3 023 21 933 27 200 23 958 10 023 8 145 44 294 10 205 39 810 82 956
Rörelseresultat (EBIT) -682 4 440 39 118 36 034 -106 790 -19 320 64 032 21 459 168 389 287 188
Resultat efter finansnetto 226 905 365 470 53 594 47 276 -316 594 -56 128 67 932 1 394 848 028 244 077
Årets resultat 226 737 366 622 38 885 45 557 -286 387 -86 906 36 322 22 370 844 028 193 521
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 751 757 791 483 850 483 875 933 919 081 1 218 187 878 261 816 074 821 943 1 285 097
Omsättningstillgångar 888 557 650 596 732 607 674 497 726 898 979 036 1 235 386 1 312 725 1 406 425 2 057 040
Tillgångar 1 640 314 1 442 079 1 583 090 1 550 430 1 645 979 2 197 223 2 113 647 2 128 799 2 228 368 3 342 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 565 755 1 339 168 1 069 354 1 021 349 1 155 789 1 431 183 1 515 101 1 487 138 1 468 181 887 946
Minoritetsintressen 0 0 0 5 670 6 855 1 183 0 0 1 775 64 182
Avsättningar (tkr) 39 100 48 565 49 948 73 215 87 279 92 050 81 163 72 728 110 225 295 290
Långfristiga skulder 18 845 31 555 75 655 79 097 20 264 254 114 225 065 257 929 278 913 764 085
Kortfristiga skulder 16 614 22 791 388 133 371 099 375 792 418 693 292 318 311 004 369 274 1 330 634
Skulder och eget kapital 1 640 314 1 442 079 1 583 090 1 550 430 1 645 979 2 197 223 2 113 647 2 128 799 2 228 368 3 342 137
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 6 275 22 564 19 465 20 440 16 316 19 981 13 470 21 335 21 587 27 682
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 4 004 4 268 - 2 486 6 273 4 871 5 513
Löner till övriga anställda 5 451 134 193 317 061 197 561 195 574 205 487 151 780 160 478 470 142 652 548
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 6 408 54 620 84 089 85 988 80 556 291 330 60 210 65 396 197 007 266 586
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 54 270 1 926 764 3 013 137 3 069 692 2 984 990 2 876 441 2 550 862 2 526 247 4 468 336 5 542 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 336 568 552 588 382 481 477 1 355 1 643
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 942 5 669 5 257 5 518 5 059 7 509 5 211 5 275 3 268 3 323
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 232 661 577 558 504 753 481 521 541 618
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 212 36 595 85 646 76 773 81 019 37 379 100 532 55 506 273 310 439 628
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,31% -36,21% -1,96% 2,38% 3,72% 14,43% -0,38% -43,19% -18,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,90% 25,57% 3,73% 3,31% -7,17% -1,93% 3,79% 0,57% 40,62% 9,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 444,88% 19,36% 1,98% 1,69% -3,97% -1,48% 3,19% 0,48% 20,44% 5,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 23,61% 24,29% 22,62% 22,39% 21,21% 19,72% 21,32% 38,63% 44,93%
Rörelsekapital/omsättning 1 701,45% 32,96% 11,54% 9,96% 11,80% 19,54% 37,62% 39,81% 23,42% 13,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,45% 92,86% 67,55% 65,88% 70,22% 65,14% 71,68% 69,86% 65,89% 26,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 347,63% 2 853,80% 175,14% 169,64% 182,73% 224,46% 410,55% 410,09% 369,17% 96,85%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 700 1 150 1 600 1 585 1 586 1 070 2 186 2 506 2 397 1 851
Övrig omsättning 167 30 15 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 869 -33 084 -16 375 -18 098 -18 480 -26 181 -19 464 -20 936 -23 852 -30 353
Resultat efter finansnetto 78 339 283 680 14 040 6 718 -211 631 -134 824 29 415 16 412 1 184 036 6 665
Årets resultat 78 973 284 249 28 982 32 531 -159 150 -139 308 17 149 38 632 1 183 047 6 056
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 800 660 850 547 1 093 092 1 165 968 1 272 882 1 136 184 886 741 766 152 701 468 1 342 981
Omsättningstillgångar 886 902 654 275 328 853 344 018 265 826 547 710 930 926 985 028 1 039 746 122 605
Tillgångar 1 687 562 1 504 822 1 421 945 1 509 986 1 538 708 1 683 894 1 817 667 1 751 180 1 741 214 1 465 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 395 900 1 316 927 1 128 927 1 099 946 1 220 601 1 379 751 1 521 082 1 509 928 1 477 926 567 421
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 26 132 45 890 41 389 40 276 38 844 37 407 35 999 34 612 67 428 6 009
Långfristiga skulder 261 302 133 471 248 632 360 922 276 067 263 493 258 091 203 659 0 861 733
Kortfristiga skulder 4 228 8 534 2 997 8 842 3 196 3 243 2 495 2 981 195 860 30 423
Skulder och eget kapital 1 687 562 1 504 822 1 421 945 1 509 986 1 538 708 1 683 894 1 817 667 1 751 180 1 741 214 1 465 586
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 5 247 6 638 5 890 5 879 5 660 7 480 4 953 5 855 4 975 4 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 1 000 - -
Löner till övriga anställda 561 14 051 2 298 2 733 2 695 3 056 1 776 3 605 5 689 7 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 023 5 234 3 006 3 832 3 624 11 600 4 945 6 402 7 497 9 379
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 867 1 180 1 615 1 585 1 586 1 070 2 186 2 506 2 397 1 851
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 5 5 5 5 5 5 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 233 288 400 317 317 214 437 501 479 206
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 756 5 396 1 941 1 731 1 667 2 504 2 395 3 032 3 142 2 536
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 660 -32 809 -16 109 -17 783 -18 162 -26 015 -19 323 -20 788 -23 705 -30 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,13% -28,12% 0,95% -0,06% 48,22% -51,05% -12,77% 4,55% 29,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,71% 19,05% 1,23% 0,66% -1,35% -7,77% 2,00% 1,18% 69,59% 3,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11 358,14% 24 926,00% 1 094,81% 624,79% -1 309,58% -12 227,66% 1 666,93% 824,58% 50 551,52% 2 655,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 126 096,29% 56 151,39% 20 366,00% 21 146,75% 16 559,27% 50 884,77% 42 471,68% 39 187,83% 35 205,92% 4 980,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,72% 87,51% 79,39% 72,84% 79,33% 81,94% 83,68% 86,22% 84,88% 38,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20 976,87% 7 666,69% 10 972,74% 3 890,73% 8 317,46% 16 888,99% 37 311,66% 33 043,54% 530,86% 403,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...