Visa allt om Haglöfs AB
Visa allt om Haglöfs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 678 123 681 242 706 459 729 459 679 069 633 791 584 011 585 041 556 349 471 107
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 525 -29 282 -32 248 24 874 13 069 44 448 54 475 64 552 52 344 44 953
Resultat efter finansnetto 3 291 -32 271 -61 047 21 947 64 707 44 278 54 983 64 323 50 991 42 171
Årets resultat 13 258 -18 817 -47 043 13 072 59 826 28 328 30 465 45 835 37 777 30 642
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 529 29 283 63 858 78 846 32 812 33 812 32 484 24 607 25 011 23 391
Omsättningstillgångar 379 525 302 237 354 276 397 673 367 001 299 067 277 206 261 106 192 354 179 672
Tillgångar 409 054 331 520 418 134 476 519 399 813 332 879 309 690 285 713 217 365 203 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 809 184 551 203 368 199 939 186 868 128 914 116 800 86 445 76 944 74 248
Obeskattade reserver 1 440 15 240 29 240 27 940 27 940 25 190 19 750 6 450 4 550 5 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 35 653 30 092 25 162 26 462 68 703 47 071 23 041
Kortfristiga skulder 209 805 131 729 185 526 212 987 154 913 153 613 146 678 124 115 88 800 100 774
Skulder och eget kapital 409 054 331 520 418 134 476 519 399 813 332 879 309 690 285 713 217 365 203 063
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 307 3 912 3 806 3 784 0 1 947 1 964 7 563 8 832 6 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 1 500
Löner till övriga anställda 65 674 65 341 67 574 67 889 66 486 56 535 50 704 34 293 29 564 28 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 316 - - 1 583
Sociala kostnader 31 991 30 869 35 586 26 551 27 192 25 010 24 364 19 951 17 223 15 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 678 123 681 242 706 459 729 459 679 069 633 791 584 011 585 041 556 349 471 107
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 134 133 142 146 165 148 122 98 89 76
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 061 5 122 4 975 4 996 4 116 4 282 4 787 5 970 6 251 6 199
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 761 753 753 673 568 564 631 631 625 667
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 599 1 202 -8 807 28 094 16 433 48 404 58 838 69 167 56 219 48 833
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,46% -3,57% -3,15% 7,42% 7,14% 8,52% -0,18% 5,16% 18,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,44% -8,76% -14,25% 4,84% 16,66% 13,55% 17,96% 22,74% 24,26% 22,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,87% -4,26% -8,44% 3,16% 9,81% 7,11% 9,52% 11,11% 9,48% 9,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,68% 27,45% 26,57% 30,10% 25,90% 30,69% 34,04% 33,38% 32,57% 34,77%
Rörelsekapital/omsättning 25,03% 25,03% 23,89% 25,32% 31,23% 22,95% 22,35% 23,42% 18,61% 16,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,63% 59,25% 54,09% 46,53% 52,19% 44,30% 42,42% 31,92% 36,94% 38,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,14% 134,83% 104,95% 100,64% 155,80% 126,64% 80,32% 145,22% 118,66% 91,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...