Visa allt om AB Ängelholmshem
Visa allt om AB Ängelholmshem

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 406 923 386 744 383 853 349 778
Övrig omsättning - 453 134 561
Rörelseresultat (EBIT) 53 311 46 782 54 505 54 137
Resultat efter finansnetto 4 510 -932 54 392 2 543
Årets resultat 4 238 -3 001 53 931 1 155
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 919 590 2 748 754 2 583 828 2 232 395
Omsättningstillgångar 83 692 67 078 108 304 42 341
Tillgångar 3 003 282 2 815 832 2 692 132 2 274 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 511 415 526 891 535 471 445 185
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 19 705 19 930 22 498 31 383
Långfristiga skulder 2 316 538 2 156 810 1 955 640 1 702 551
Kortfristiga skulder 155 624 112 201 178 523 95 617
Skulder och eget kapital 3 003 282 2 815 832 2 692 132 2 274 736
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 943 1 873 1 876 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 26 654 25 957 22 970 21 814
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 12 262 11 350 9 809 8 697
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 406 923 387 197 383 987 350 339
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 71 67 62 59
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 731 5 772 6 191 5 928
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 585 559 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 133 658 128 115 127 762 55 085
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,22% 0,75% 9,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,78% 1,81% 4,10% 2,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,11% 13,17% 28,77% 15,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,15% 15,35% 17,71% 19,17%
Rörelsekapital/omsättning -17,68% -11,67% -18,29% -15,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,03% 18,71% 19,89% 19,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,78% 59,78% 60,67% 44,28%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 241 375 235 560 226 706 245 182 239 782 173 998 170 114 169 625 161 185 151 414
Övrig omsättning - 453 134 561 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 54 898 47 119 52 005 48 951 41 083 37 180 -13 883 25 576 41 019 38 400
Resultat efter finansnetto 19 425 23 403 27 782 7 772 -1 192 6 413 5 296 6 259 4 989 6 408
Årets resultat 14 764 15 541 11 158 6 194 3 567 4 578 3 379 4 327 4 727 4 656
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 241 484 2 143 206 2 037 037 1 845 783 1 582 454 1 513 221 1 100 780 1 109 570 1 090 632 1 031 447
Omsättningstillgångar 14 198 16 284 72 903 17 963 42 201 22 178 46 830 13 702 15 867 14 145
Tillgångar 2 255 682 2 159 490 2 109 940 1 863 746 1 624 655 1 535 399 1 147 610 1 123 272 1 106 499 1 045 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 518 276 511 234 501 272 450 909 268 798 530 448 151 056 147 882 143 799 139 328
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 18 914 19 592 21 970 29 888 28 310 32 100 30 265 28 348 26 416 26 155
Långfristiga skulder 1 589 129 1 518 000 1 440 555 1 319 240 1 248 777 927 587 917 023 904 686 884 884 831 214
Kortfristiga skulder 129 363 110 664 146 143 63 709 78 770 45 264 49 266 42 356 51 400 48 895
Skulder och eget kapital 2 255 682 2 159 490 2 109 940 1 863 746 1 624 655 1 535 399 1 147 610 1 123 272 1 106 499 1 045 592
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 747 1 673 1 661 0 1 672 1 274 1 206 1 197 1 095 1 007
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 181 12 446 10 558 11 970 13 381 6 657 6 574 6 280 5 813 5 478
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 371 6 390 5 344 5 081 5 198 3 513 3 555 3 375 3 210 3 194
Utdelning till aktieägare 6 029 7 722 5 579 3 097 1 783 2 289 188 205 244 257
Omsättning 241 375 236 013 226 840 245 743 239 782 173 998 170 114 169 625 161 185 151 414
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 29 27 27 25 19 18 18 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 543 8 123 8 397 9 081 9 591 9 158 9 451 9 424 8 955 8 907
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 707 650 632 810 602 630 603 562 569
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 100 813 95 287 93 703 93 152 71 172 56 517 6 237 45 150 59 804 54 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,47% 3,91% -7,54% 2,25% 37,81% 2,28% 0,29% 5,24% 6,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,00% 2,96% 3,41% 2,65% 2,55% 2,46% 2,50% 2,40% 3,91% 3,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,02% 27,17% 31,70% 20,13% 17,25% 21,72% 16,88% 15,87% 26,84% 26,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,69% 24,72% 27,89% 24,45% 22,15% 25,69% -2,08% 19,47% 29,49% 29,45%
Rörelsekapital/omsättning -47,71% -40,07% -32,31% -18,66% -15,25% -13,27% -1,43% -16,89% -22,04% -22,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,98% 23,67% 23,76% 24,19% 16,54% 34,55% 13,16% 13,17% 13,00% 13,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,98% 14,71% 49,88% 28,20% 53,57% 49,00% 95,06% 32,35% 30,87% 28,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...