Visa allt om Lingmerths Resebyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 987 671 884 343 761 617 713 605 643 583 492 655 383 788 399 739 403 865 380 206
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 832 21 518 16 888 14 786 11 998 6 782 5 979 7 751 9 914 8 725
Resultat efter finansnetto 28 424 21 783 17 124 14 973 12 289 7 115 6 487 8 438 10 657 8 910
Årets resultat 17 862 9 544 7 322 8 397 6 815 1 762 5 554 5 977 7 811 5 163
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 340 3 164 5 760 9 005 12 666 11 059 129 128 171 211
Omsättningstillgångar 178 289 144 179 128 043 101 939 85 337 68 904 57 491 59 087 56 528 52 711
Tillgångar 179 629 147 343 133 804 110 944 98 003 79 962 57 620 59 215 56 699 52 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 132 56 270 46 726 39 404 31 007 24 191 22 429 21 605 19 839 17 419
Obeskattade reserver 21 371 15 735 13 229 11 519 10 340 8 809 6 392 7 057 6 771 6 772
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 869 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 126 75 339 73 848 60 020 56 656 46 092 28 799 30 553 30 089 28 732
Skulder och eget kapital 179 629 147 343 133 804 110 944 98 003 79 962 57 620 59 215 56 699 52 922
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 20 20 45 50 21 14 18 28 14 21
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 36 293 33 707 29 630 27 634 25 282 21 298 14 352 13 984 13 467 12 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 15 536 13 989 12 266 11 220 10 094 7 985 5 760 5 400 5 112 5 055
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000
Omsättning 987 671 884 343 761 617 713 605 643 583 492 655 383 788 399 739 403 865 380 206
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 93 88 78 75 73 62 45 46 45 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 620 10 049 9 764 9 515 8 816 7 946 8 529 8 690 8 975 8 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 542 538 519 485 473 447 422 413 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 208 21 518 16 888 18 391 16 177 8 052 6 028 7 794 10 033 8 970
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,68% 16,11% 6,73% 10,88% 30,64% 28,37% -3,99% -1,02% 6,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,87% 14,80% 12,81% 13,51% 12,55% 8,91% 11,27% 14,25% 18,80% 16,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,89% 2,47% 2,25% 2,10% 1,91% 1,45% 1,69% 2,11% 2,64% 2,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,92% 9,77% 9,80% 9,72% 9,56% 9,44% 8,97% 8,50% 8,71% 8,95%
Rörelsekapital/omsättning 9,53% 7,78% 7,12% 5,87% 4,46% 4,63% 7,48% 7,14% 6,55% 6,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,55% 46,52% 42,63% 43,62% 39,87% 38,85% 47,58% 45,27% 43,79% 42,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,93% 191,37% 173,39% 169,84% 150,62% 149,49% 199,63% 193,39% 187,87% 183,46%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...