Visa allt om Telge Fastigheter AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 836 880 852 906 795 974 767 058 769 344 802 330 775 258 726 182 646 234 625 141
Övrig omsättning 18 724 15 202 6 407 6 176 49 550 7 800 19 967 70 867 80 690 16 737
Rörelseresultat (EBIT) 69 111 135 580 224 605 169 997 230 248 251 072 233 262 148 346 89 336 221 842
Resultat efter finansnetto -13 947 31 579 132 206 63 907 101 544 111 533 85 618 -29 686 -105 785 39 352
Årets resultat 45 296 132 148 74 381 79 537 30 420 39 000 -10 434 -28 839 -69 923 35 800
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 495 652 5 552 574 5 438 813 5 548 528 5 321 863 5 384 787 5 266 318 5 189 673 5 465 055 5 398 037
Omsättningstillgångar 118 835 312 106 106 662 156 089 103 552 79 859 119 586 237 404 207 835 222 326
Tillgångar 5 614 487 5 864 680 5 545 475 5 704 617 5 425 415 5 464 646 5 385 904 5 427 077 5 672 890 5 620 363
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 511 621 577 912 520 146 509 423 429 886 399 466 360 466 360 300 321 491 313 414
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 122 072 140 650 102 555 65 765 61 286 52 706 41 706 41 659 26 479 0
Långfristiga skulder 4 746 921 4 863 073 4 668 497 4 832 827 4 653 589 4 768 282 4 619 888 4 763 495 5 225 660 5 035 030
Kortfristiga skulder 233 873 283 045 254 277 296 602 280 654 244 192 363 844 261 623 99 260 271 919
Skulder och eget kapital 5 614 487 5 864 680 5 545 475 5 704 617 5 425 415 5 464 646 5 385 904 5 427 077 5 672 890 5 620 363
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 713 1 741 1 739 1 496 1 627 1 547 1 545 1 526 1 541 1 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 41 133 39 314 24 564 19 347 16 125 16 456 14 667 14 111 11 217 10 879
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 427 20 911 12 929 9 490 8 148 8 525 8 249 6 645 5 875 4 956
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 855 604 868 108 802 381 773 234 818 894 810 130 795 225 797 049 726 924 641 878
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 88 76 43 37 33 30 29 28 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 510 11 222 18 511 20 731 23 313 26 744 26 733 25 935 26 926 27 180
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 840 940 837 819 913 874 833 815 781
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 309 879 291 987 280 102 317 190 375 742 391 448 363 966 286 567 384 924 308 624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,88% 7,15% 3,77% -0,30% -4,11% 3,49% 6,76% 12,37% 3,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,24% 2,31% 4,31% 2,98% 4,28% 4,62% 4,38% 2,74% 1,58% 4,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,31% 15,91% 30,06% 22,18% 30,19% 31,43% 30,45% 20,45% 13,90% 36,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,75% 3,41% -18,55% -18,32% -23,02% -20,48% -31,51% -3,34% 16,80% -7,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,11% 9,85% 9,38% 8,93% 7,92% 7,31% 6,69% 6,64% 5,67% 5,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,81% 110,27% 41,95% 52,63% 36,90% 32,70% 32,87% 90,74% 209,38% 81,76%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 775 241 784 927 702 731 654 831 654 246 692 970 667 433 617 814 545 000 525 534
Övrig omsättning 19 218 14 983 6 093 5 959 11 897 7 297 19 579 70 597 80 690 16 618
Rörelseresultat (EBIT) 126 537 123 072 87 382 132 699 152 554 219 226 199 500 104 443 248 689 188 807
Resultat efter finansnetto -13 947 31 579 132 206 64 039 62 561 126 305 90 397 -24 901 -105 785 39 604
Årets resultat 42 234 111 587 74 381 63 658 0 0 -10 600 -78 927 -163 805 36 052
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 949 026 4 927 013 4 812 311 4 611 061 4 383 638 4 365 412 4 234 970 4 166 784 4 533 122 4 263 148
Omsättningstillgångar 114 156 296 062 218 958 161 569 138 323 83 280 121 206 231 402 203 864 217 588
Tillgångar 5 063 182 5 223 075 5 031 269 4 772 630 4 521 961 4 448 692 4 356 176 4 398 186 4 736 986 4 480 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 254 833 324 186 286 979 276 256 212 598 212 598 212 598 212 598 227 609 313 414
Obeskattade reserver 323 411 322 807 298 932 298 932 278 574 239 574 189 574 189 361 120 361 0
Avsättningar (tkr) 55 449 71 569 36 790 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 144 822 4 250 734 4 176 292 3 940 669 3 793 924 3 772 820 3 493 108 3 649 612 4 109 411 3 925 030
Kortfristiga skulder 284 667 253 779 232 276 256 773 236 865 223 700 460 896 346 615 279 605 242 292
Skulder och eget kapital 5 063 182 5 223 075 5 031 269 4 772 630 4 521 961 4 448 692 4 356 176 4 398 186 4 736 986 4 480 736
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 713 1 741 1 739 1 496 1 627 1 547 1 545 1 490 1 541 1 256
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 41 133 39 314 24 564 19 347 16 125 16 456 14 667 13 796 11 217 10 879
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 19 427 20 911 12 929 9 490 8 148 8 525 8 249 6 893 5 875 4 956
Utdelning till aktieägare 0 111 587 74 381 63 658 0 0 0 0 0 0
Omsättning 794 459 799 910 708 824 660 790 666 143 700 267 687 012 688 411 625 690 542 152
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 88 76 43 37 33 30 29 27 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 810 10 328 16 343 17 698 19 826 23 099 23 015 22 882 22 708 22 849
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 840 940 837 819 913 874 861 815 781
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 286 984 263 228 223 513 256 275 275 272 337 223 309 311 223 904 326 334 257 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,23% 11,70% 7,31% 0,09% -5,59% 3,83% 8,03% 13,36% 3,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,17% 2,37% 4,43% 3,25% 3,76% 5,15% 4,80% 2,62% 1,24% 4,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,61% 15,74% 31,71% 23,71% 25,96% 33,06% 31,34% 18,67% 10,76% 35,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,23% 45,06% 41,82% 47,51% 48,47% 54,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -21,99% 5,39% -1,90% -14,54% -15,06% -20,26% -50,89% -18,65% -13,90% -4,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,02% 11,03% 10,34% 10,67% 9,51% 8,98% 8,27% 8,19% 6,68% 6,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,10% 116,66% 94,27% 62,92% 58,40% 37,23% 26,30% 66,76% 72,91% 89,80%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...