Visa allt om Flipper Marin AB
Visa allt om Flipper Marin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 105 347 94 624 81 092 76 906 97 941 136 195 112 761 98 051 110 259 134 014
Övrig omsättning - 855 101 - 1 325 955 4 526 460 418 1 804
Rörelseresultat (EBIT) 5 436 4 844 477 -830 -760 6 866 6 538 677 9 086 9 367
Resultat efter finansnetto 5 439 4 963 509 -793 -750 6 688 6 550 3 677 -676 9 855
Årets resultat -14 3 316 1 076 482 3 616 3 500 2 009 30 5 863
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 705 799 983 590 844 1 266 747 356 506 362
Omsättningstillgångar 66 667 43 466 42 049 53 395 49 111 62 438 64 170 64 832 91 227 88 364
Tillgångar 67 372 44 266 43 031 53 985 49 954 63 704 64 917 65 188 91 734 88 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 332 25 346 25 343 25 027 23 951 23 469 21 853 18 353 16 344 18 314
Obeskattade reserver 2 699 4 399 5 299 5 230 7 390 8 920 7 220 5 520 4 620 5 429
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 341 14 521 12 389 23 728 18 613 31 096 35 844 41 315 70 770 64 983
Skulder och eget kapital 67 372 44 266 43 031 53 985 49 954 63 704 64 917 65 188 91 734 88 727
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 1 543 1 482 1 504 882 453 436 597
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 441 4 382 4 931 3 414 3 908 4 693 4 517 3 380 4 024 3 576
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 813 2 016 1 786 1 950 2 520 2 375 1 912 1 526 1 693 1 489
Utdelning till aktieägare 0 15 000 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000
Omsättning 105 347 95 479 81 193 76 906 99 266 137 150 117 287 98 511 110 677 135 818
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 10 13 14 14 11 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 705 10 514 9 010 7 691 7 534 9 728 8 054 8 914 7 876 11 168
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 700 715 761 704 618 624 531 506 447 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 530 5 123 812 -517 -337 7 270 6 637 827 9 229 9 679
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,33% 16,69% 5,44% -21,48% -28,09% 20,78% 15,00% -11,07% -17,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,09% 11,23% 1,20% -1,47% -1,42% 10,79% 10,09% 7,92% 10,25% 11,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,17% 5,25% 0,64% -1,03% -0,73% 5,05% 5,81% 5,27% 8,53% 7,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,94% 16,00% 15,88% 14,42% 12,55% 15,49% 13,76% 11,84% 19,44% 15,06%
Rörelsekapital/omsättning 11,70% 30,59% 36,58% 38,58% 31,14% 23,01% 25,12% 23,98% 18,55% 17,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,46% 65,01% 68,50% 53,92% 58,85% 47,16% 41,86% 34,39% 21,44% 25,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,71% 52,47% 72,15% 38,98% 23,38% 6,72% 24,72% 18,57% 8,86% 21,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...