Visa allt om C More Entertainment AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 319 298 1 924 566 1 785 382 1 856 678 2 032 441 2 263 930 2 176 471 2 053 503 2 318 662 2 348 955
Övrig omsättning 37 473 60 824 79 758 59 265 62 324 24 605 146 863 134 846 171 852 119 469
Rörelseresultat (EBIT) -120 576 -369 857 -459 174 -550 534 -493 714 -306 973 -162 475 -295 285 -23 908 -176 070
Resultat efter finansnetto -142 411 -392 502 -483 610 -605 147 -520 540 -324 935 -169 389 -286 461 -41 758 -173 653
Årets resultat -2 190 149 285 155 044 587 502 -141 172 041 -189 589 -210 218 -28 029 -135 983
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 269 10 929 58 729 112 706 290 449 332 428 339 562 337 644 266 611 279 642
Omsättningstillgångar 2 578 194 2 424 155 2 221 688 2 248 766 1 590 563 1 362 793 1 511 037 1 310 913 1 486 714 1 405 766
Tillgångar 2 587 463 2 435 084 2 280 417 2 361 472 1 881 012 1 695 221 1 850 599 1 648 557 1 753 325 1 685 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 375 050 1 377 254 1 227 676 1 072 575 445 302 450 469 33 627 221 009 444 545 476 270
Obeskattade reserver 630 0 0 0 2 517 4 689 4 050 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 896 3 912 3 321 2 760 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 600 000 600 000 601 834 647 283 789 811 179 561 179 561 179 561 179 561 177 818
Kortfristiga skulder 607 887 453 918 447 586 638 854 643 382 1 060 502 1 633 361 1 247 987 1 129 219 1 031 320
Skulder och eget kapital 2 587 463 2 435 084 2 280 417 2 361 472 1 881 012 1 695 221 1 850 599 1 648 557 1 753 325 1 685 408
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 3 518 3 200 4 087 2 917 2 812 3 164 3 297 2 961 9 985
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 216 488 117 550
Löner till övriga anställda 16 828 44 856 48 725 45 275 41 187 36 989 32 517 50 787 41 704 55 164
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 528 18 786 22 576 21 718 17 074 15 175 11 929 10 299 12 678 17 330
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 356 771 1 985 390 1 865 140 1 915 943 2 094 765 2 288 535 2 323 334 2 188 349 2 490 514 2 468 424
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 48 72 72 70 57 54 49 47 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 72 478 40 095 24 797 25 787 29 035 39 718 40 305 41 908 49 333 41 946
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 167 1 441 1 060 1 042 903 987 924 1 131 980 1 196
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -117 932 -364 062 -448 538 -538 040 -483 250 -299 768 -158 591 -289 538 -17 191 -170 313
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,51% 7,80% -3,84% -8,65% -10,23% 4,02% 5,99% -11,44% -1,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,65% -15,18% -20,08% -19,08% -26,00% -17,68% -8,41% -16,19% -0,04% -7,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,19% -19,21% -25,65% -24,27% -24,06% -13,24% -7,15% -13,00% -0,03% -5,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% -11,02% -10,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 84,95% 102,37% 99,37% 86,71% 46,60% 13,35% -5,62% 3,06% 15,42% 15,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,16% 56,56% 53,84% 45,42% 23,78% 26,79% 1,98% 13,41% 25,35% 28,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,98% 405,97% 343,12% 252,71% 159,73% 77,25% 40,22% 50,78% 62,81% 74,21%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...