Visa allt om Bostjärnan Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Bostjärnan Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 77 055 76 327 73 625 71 068 68 230 65 694 63 463 62 983 61 359 58 845
Övrig omsättning 1 527 72 117 35 23 21 25 13 133 -
Rörelseresultat (EBIT) 16 473 20 060 18 858 7 352 -2 525 3 079 6 920 -1 277 11 663 11 346
Resultat efter finansnetto 13 478 16 531 15 108 3 136 -6 816 -386 3 815 -5 034 8 085 7 735
Årets resultat 13 670 7 530 18 108 5 221 -5 216 85 2 439 -1 922 4 323 690
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 498 136 305 134 200 115 459 114 977 111 744 112 337 115 296 116 666 132 598
Omsättningstillgångar 44 275 66 116 53 194 57 670 54 607 65 697 48 471 43 541 58 542 38 631
Tillgångar 216 773 202 421 187 394 173 128 169 583 177 441 160 808 158 837 175 208 171 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 489 28 819 24 835 6 727 1 505 16 721 16 636 14 197 16 119 33 797
Obeskattade reserver 0 165 0 0 0 0 489 0 2 612 568
Avsättningar (tkr) 9 447 5 573 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 114 848 128 546 130 003 131 402 131 441 104 329 63 134 65 844 65 568 64 476
Kortfristiga skulder 49 989 39 318 32 555 34 999 36 637 56 390 80 550 78 796 90 908 72 390
Skulder och eget kapital 216 773 202 421 187 394 173 128 169 583 177 441 160 808 158 837 175 208 171 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 610 1 695 1 318 1 406 1 725 1 607 1 719 1 703 1 668 1 607
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 141 3 948 4 118 4 136 3 972 3 645 4 170 4 009 4 085 3 736
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 462 2 301 2 201 2 179 2 109 2 083 2 232 2 401 2 384 2 405
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 22 000
Omsättning 78 582 76 399 73 742 71 103 68 253 65 715 63 488 62 996 61 492 58 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 16 16 16 19 18 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 504 5 452 5 259 4 442 4 264 4 106 3 340 3 499 3 409 3 461
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 671 623 546 483 488 458 427 451 452 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 486 24 318 22 678 11 199 1 322 6 844 10 783 2 405 15 471 57 745
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,95% 3,67% 3,60% 4,16% 3,86% 3,52% 0,76% 2,65% 4,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,76% 10,10% 10,49% 4,71% -0,92% 2,38% 4,60% -0,47% 7,98% 7,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,82% 26,77% 26,71% 11,48% -2,30% 6,44% 11,66% -1,19% 22,78% 21,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 35,74% 11,53% -2,54% 5,90% 12,05% -0,79% 20,33% 21,15%
Rörelsekapital/omsättning -7,42% 35,11% 28,03% 31,90% 26,34% 14,17% -50,55% -55,98% -52,75% -57,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,60% 14,30% 13,25% 3,89% 0,89% 9,42% 10,57% 8,94% 10,27% 19,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,85% 167,40% 163,40% 164,78% 149,05% 116,50% 60,18% 55,26% 64,40% 53,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...