Visa allt om Novartis Sverige Aktiebolag
Visa allt om Novartis Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 200 558 1 345 786 1 323 240 1 605 021 1 592 510 1 748 182 1 589 533 1 549 373 1 367 812 1 244 894
Övrig omsättning 196 681 438 599 524 555 543 732 496 157 306 081 449 175 434 838 447 666 412 275
Rörelseresultat (EBIT) 18 968 40 169 33 476 53 221 37 058 55 622 51 844 46 193 73 697 108 210
Resultat efter finansnetto 10 899 31 849 26 963 43 214 28 650 49 259 46 198 40 718 69 131 102 207
Årets resultat 7 216 22 081 25 175 42 303 21 989 31 008 33 514 29 102 64 721 72 121
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 300 9 127 8 894 8 238 10 115 11 267 13 561 15 003 16 261 17 396
Omsättningstillgångar 568 188 637 492 842 894 709 029 671 023 752 842 563 664 681 459 508 268 483 025
Tillgångar 576 488 646 618 851 788 717 267 681 138 764 108 577 225 696 462 524 530 500 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 623 192 407 170 326 145 151 46 635 32 362 16 093 12 059 10 963 29 717
Obeskattade reserver 0 0 0 0 7 600 7 600 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 164 481 158 382 149 168 142 917 128 190 124 802 120 287 112 610 105 331 101 404
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 940 4 891 4 821 5 477 5 406 5 327
Kortfristiga skulder 257 384 295 829 532 294 429 199 493 772 594 454 436 023 566 315 402 830 363 973
Skulder och eget kapital 576 488 646 618 851 788 717 267 681 138 764 108 577 225 696 462 524 530 500 421
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 7 800 6 488 4 756 4 413 5 081 5 209 4 245 5 091 5 422 2 952
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 202 042 208 873 184 286 198 131 154 813 133 141 141 545 139 490 137 667 121 854
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 106 322 103 523 101 009 98 026 67 163 77 042 74 048 74 849 70 617 56 336
Utdelning till aktieägare 120 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 397 239 1 784 385 1 847 795 2 148 753 2 088 667 2 054 263 2 038 708 1 984 211 1 815 478 1 657 169
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 222 242 233 257 202 174 171 194 177 174
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 408 5 561 5 679 6 245 7 884 10 047 9 296 7 986 7 728 7 155
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 753 1 478 1 366 1 313 1 267 1 247 1 356 1 183 1 258 1 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 205 42 063 35 143 54 756 38 498 57 312 53 730 48 247 81 556 110 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,79% 1,70% -17,56% 0,79% -8,90% 9,98% 2,59% 13,27% 9,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,29% 6,23% 3,93% 7,42% 5,47% 7,28% 8,98% 6,63% 14,06% 21,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,58% 2,99% 2,53% 3,32% 2,34% 3,18% 3,26% 2,98% 5,39% 8,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,93% 15,66% 5,97% 11,16% 6,21% 15,54% 6,60% 7,34% 8,59% 12,81%
Rörelsekapital/omsättning 25,89% 25,39% 23,47% 17,43% 11,13% 9,06% 8,03% 7,43% 7,71% 9,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,82% 29,76% 20,00% 20,24% 7,72% 4,97% 2,79% 1,73% 2,09% 5,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,60% 99,65% 74,40% 67,98% 49,87% 48,06% 67,44% 53,93% 65,08% 66,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...