Visa allt om Herman Nilssons Trävaru Aktiebolag
Visa allt om Herman Nilssons Trävaru Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Nettoomsättning 17 754 11 341 10 170 8 722 12 179 16 210 24 059 11 391 61 690 80 934
Övrig omsättning 3 056 2 310 2 813 754 185 103 141 131 - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 047 -423 808 -253 -97 -2 620 -262 -725 1 148 6 001
Resultat efter finansnetto 7 648 510 1 362 217 544 -1 172 -8 223 2 798 7 354
Årets resultat 135 312 781 101 103 116 102 997 1 852 3 733
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 56 862 44 968 42 203 42 764 44 997 45 543 38 725 39 227 37 587 -
Omsättningstillgångar 14 421 25 470 27 500 26 286 23 268 23 118 34 099 27 079 31 199 -
Tillgångar 71 282 70 438 69 704 69 050 68 265 68 661 72 824 66 306 68 787 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 695 62 660 62 448 61 767 61 766 61 763 61 747 62 045 62 047 -
Obeskattade reserver 0 660 588 354 399 0 1 319 1 429 2 558 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 3 997 3 997 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 -
Kortfristiga skulder 4 591 3 121 2 668 2 929 2 100 2 898 5 758 2 832 4 181 -
Skulder och eget kapital 71 282 70 438 69 704 69 050 68 265 68 661 72 824 66 306 68 787 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04 *
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 690 621 572 549
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 770 1 648 1 627 1 667 1 498 1 643 1 056 846 812 856
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 668 632 617 595 548 579 530 510 510 525
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 100 100 400 1 000 1 600
Omsättning 20 810 13 651 12 983 9 476 12 364 16 313 24 200 11 522 61 690 80 934
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 439 2 268 2 034 1 744 2 436 3 242 4 812 2 278 12 338 16 187
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 468 461 452 409 444 455 395 379 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 567 99 1 335 281 870 -1 434 787 253 1 756 6 386
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,55% 11,51% 16,60% -28,38% -24,87% -32,62% 111,21% -81,54% -23,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,81% 0,92% 2,16% 0,52% 1,01% -1,42% 0,24% 0,71% 4,13% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,40% 5,69% 14,78% 4,14% 5,64% -6,01% 0,74% 4,13% 4,61% 9,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,81% 24,90% 26,40% -6,04% 8,84% -2,78% 14,01% 13,05% 8,47% 10,79%
Rörelsekapital/omsättning 55,37% 197,06% 244,17% 267,79% 173,81% 124,74% 117,80% 212,86% 43,80% 0,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,95% 89,69% 90,25% 89,83% 90,91% 89,95% 86,12% 95,13% 92,88% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,97% 733,51% 929,76% 796,21% 961,81% 692,10% 535,15% 864,30% 684,84% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-04: Balansräkning saknas
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...