Visa allt om Smart Club Sverige AB
Visa allt om Smart Club Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 0 0 207 386 231 13 558 185 207 153 331 176 202
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -240 -2 530 -2 409 -2 606 -2 391 -41 300 -57 435 -81 332
Resultat efter finansnetto 2 352 1 637 -1 418 -1 574 -1 555 390 -42 023 -59 964 -85 053
Årets resultat 2 352 1 637 -1 418 -1 574 -1 555 390 53 977 -59 964 -85 053
Balansräkningar (tkr)
2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 320 7 980 10 640 13 300 123 700 8 746 11 885
Omsättningstillgångar 47 172 44 829 37 935 36 664 36 625 51 102 46 336 44 481 86 980
Tillgångar 47 172 44 829 43 255 44 643 47 265 64 402 170 036 53 227 98 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 151 44 799 43 161 44 580 46 154 47 709 104 319 13 342 8 306
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 16 950 10 902 45 755
Kortfristiga skulder 20 30 93 64 1 111 16 693 48 767 28 983 44 804
Skulder och eget kapital 47 172 44 829 43 255 44 643 47 265 64 402 170 036 53 227 98 865
Löner & utdelning (tkr)
2008-12 2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 1 282 758 754
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 1 167 13 404 13 953 25 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 525 5 916 6 677 10 962
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 207 386 231 13 558 185 207 153 331 176 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 6 67 70 117
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 260 2 764 2 190 1 506
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 282 307 306 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -34 -240 130 251 54 -2 256 -40 259 -56 767 -80 981
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -46,37% 67,10% -98,30% -92,68% 20,79% -12,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -3,28% -3,52% -2,33% 2,51% -24,04% -107,85% -80,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -684,54% -406,99% -475,76% 11,90% -22,07% -37,44% -45,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% -14,43% -22,69% -24,66% -30,51%
Rörelsekapital/omsättning - - 18 281,16% 9 481,87% 15 374,03% 253,79% -1,31% 10,11% 23,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,96% 99,93% 99,78% 99,86% 97,65% 74,08% 61,35% 25,07% 8,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235 860,00% 149 430,00% 40 790,32% 57 287,50% 3 296,58% 306,13% 68,53% 73,27% 82,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...