Visa allt om Troax Nordic AB
Visa allt om Troax Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 131 704 131 047 107 104 131 923 139 573 132 857 122 994 86 034 103 493 98 577
Övrig omsättning 124 26 - - 104 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 141 13 078 8 335 9 055 10 403 7 866 3 576 3 131 10 858 11 194
Resultat efter finansnetto 13 547 13 437 8 587 9 247 10 478 7 929 3 808 3 407 11 410 11 504
Årets resultat 10 574 3 168 1 618 5 369 7 801 6 088 3 019 1 934 7 894 8 193
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 118 129 167 205 274 249 41 58 85
Omsättningstillgångar 37 429 24 846 30 913 29 577 30 607 28 983 30 404 19 525 15 391 19 886
Tillgångar 37 548 24 964 31 042 29 744 30 812 29 257 30 653 19 566 15 449 19 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 314 12 381 9 157 12 839 7 470 7 172 10 243 9 435 1 629 2 055
Obeskattade reserver 2 336 2 336 2 336 2 336 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 898 10 247 19 549 14 569 23 342 22 085 20 410 10 131 13 820 17 916
Skulder och eget kapital 37 548 24 964 31 042 29 744 30 812 29 257 30 653 19 566 15 449 19 971
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 024 1 239 1 327 798 811 835 0 665 609 742
Varav tantiem till styrelse & VD 139 233 - 112 187 180 - 0 - 136
Löner till övriga anställda 11 883 11 543 10 824 12 499 11 399 13 172 13 528 8 084 7 724 7 089
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 365 5 229 4 959 4 839 4 646 5 162 5 083 4 012 3 717 3 603
Utdelning till aktieägare 10 574 3 167 0 5 300 0 0 4 000 0 0 0
Omsättning 131 828 131 073 107 104 131 923 139 677 132 857 122 994 86 034 103 493 98 577
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 27 28 31 30 33 33 24 23 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 542 4 854 3 825 4 256 4 652 4 026 3 727 3 585 4 500 4 481
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 667 611 585 562 581 564 532 524 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 145 13 084 8 369 9 092 10 443 7 940 3 638 3 164 10 906 11 223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,50% 22,35% -18,81% -5,48% 5,06% 8,02% 42,96% -16,87% 4,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,08% 53,89% 27,83% 31,12% 34,13% 27,16% 12,49% 17,44% 73,86% 57,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,29% 10,27% 8,07% 7,02% 7,54% 5,98% 3,11% 3,97% 11,03% 11,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,54% 23,74% 24,69% 23,83% 22,56% 25,25% 22,02% 19,63% 23,27% 23,83%
Rörelsekapital/omsättning 17,11% 11,14% 10,61% 11,38% 5,21% 5,19% 8,13% 10,92% 1,52% 2,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,95% 56,89% 35,37% 49,29% 24,24% 24,51% 33,42% 48,22% 10,54% 10,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,25% 234,57% 151,70% 195,01% 121,64% 119,18% 139,43% 187,12% 106,83% 108,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...