Visa allt om Tule trafikskola Aktiebolag
Visa allt om Tule trafikskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Nettoomsättning 3 747 5 021 4 427 5 102 5 081 3 571 2 422 2 528 1 436 2 608
Övrig omsättning 170 170 14 122 - 15 30 117 74 -
Rörelseresultat (EBIT) -57 167 -556 -547 58 -237 -545 -602 -400 144
Resultat efter finansnetto -86 126 -610 -590 56 -241 -566 -663 -401 144
Årets resultat -86 647 -65 -590 56 -241 -567 -663 -256 24
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 235 564 764 507 266 417 1 697 384 312
Omsättningstillgångar 698 1 214 654 693 692 655 307 498 308 521
Tillgångar 711 1 449 1 218 1 458 1 199 921 723 2 195 692 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -332 -246 -893 -828 -238 -294 -53 352 100 198
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 101 245 510 172 0 11 913 259 0
Kortfristiga skulder 1 043 1 593 1 865 1 776 1 265 1 215 765 930 333 490
Skulder och eget kapital 711 1 449 1 218 1 458 1 199 921 723 2 195 692 833
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 40 0 0 628 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 114 1 918 2 263 1 874 1 242 942 1 168 0 472
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 655 505 669 415 285 1 332 458 207 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
Omsättning 3 917 5 191 4 441 5 224 5 081 3 586 2 452 2 645 1 510 2 608
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 8 6 5 5 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 749 837 738 638 847 714 484 506 479 1 304
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 365 405 421 382 395 328 296 336 283 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 71 359 -356 -325 252 -86 -319 -291 -334 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,37% 13,42% -13,23% 0,41% 42,29% 47,44% -4,19% 76,04% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,02% 11,53% -45,48% -37,45% 5,00% -25,73% -75,38% -27,33% -57,51% 17,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,52% 3,33% -12,51% -10,70% 1,18% -6,64% -22,50% -23,73% -27,72% 5,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,75% 89,72% 92,07% 93,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,47% 65,26%
Rörelsekapital/omsättning -9,21% -7,55% -27,35% -21,23% -11,28% -15,68% -18,91% -17,09% -1,74% 1,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -46,69% -16,98% -73,32% -56,79% -19,85% -31,92% -7,33% 16,04% 14,45% 36,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,92% 76,21% 35,07% 39,02% 54,70% 53,91% 40,13% 53,55% 92,49% 106,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...