Visa allt om A2Zound by Semcon AB
Visa allt om A2Zound by Semcon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 000 20 071 26 685 30 805 33 465 34 317 36 900 30 045 55 105 11 527
Övrig omsättning 5 - - - - - - - - 327
Rörelseresultat (EBIT) 4 018 4 548 2 255 4 114 5 529 5 029 5 738 -6 389 -576 -994
Resultat efter finansnetto 4 047 4 488 2 254 4 183 5 388 5 281 4 296 -6 340 -541 -1 114
Årets resultat -167 195 -113 -224 -199 -174 3 069 -3 602 -501 -946
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 403 1 212 2 302 3 493 4 297 1 710
Omsättningstillgångar 6 981 7 360 10 190 10 266 6 625 9 358 9 218 12 068 10 088 5 710
Tillgångar 6 981 7 360 10 190 10 266 7 028 10 570 11 520 15 561 14 385 7 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 439 1 606 1 411 1 414 1 638 1 837 2 011 1 917 3 150 2 004
Obeskattade reserver 0 0 0 0 35 99 116 114 1 728 1 466
Avsättningar (tkr) 12 59 3 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 530 5 695 8 776 8 852 5 355 8 634 9 393 13 530 9 507 3 950
Skulder och eget kapital 6 981 7 360 10 190 10 266 7 028 10 570 11 520 15 561 14 385 7 420
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 0 719 1 016 752
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 5 224 5 919 7 010 6 599 7 620 10 776 14 879 3 905
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 2 402 2 565 3 145 3 217 3 728 5 258 6 894 2 475
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 005 20 071 26 685 30 805 33 465 34 317 36 900 30 045 55 105 11 854
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 9 13 14 13 14 25 34 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 965 2 370 2 390 2 640 2 636 1 202 1 621 961
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 863 670 746 795 848 693 680 657
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 018 4 548 2 255 4 517 6 235 6 046 6 766 -5 380 72 -664
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,34% -24,79% -13,37% -7,95% -2,48% -7,00% 22,82% -45,48% 378,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,97% 61,98% 22,24% 40,75% 78,90% 49,97% 49,81% -40,73% -3,66% -13,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,30% 22,73% 8,49% 13,58% 16,57% 15,39% 15,55% -21,10% -0,96% -8,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,28% 22,12% 41,85% 54,17% 100,00% 100,00% 100,00% 57,89% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,64% 8,30% 5,30% 4,59% 3,80% 2,11% -0,47% -4,87% 1,05% 15,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,61% 21,82% 13,85% 13,77% 23,67% 18,07% 18,20% 12,86% 30,55% 41,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,68% 125,86% 115,80% 112,58% 115,16% 104,42% 94,14% 76,83% 97,14% 144,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...