Visa allt om GARO Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 008 000 903 700 796 000 657 800 554 100 441 729 383 085 378 217 397 298 390 536
Övrig omsättning 3 000 2 700 1 800 2 000 3 200 1 214 3 026 5 651 2 250 843
Rörelseresultat (EBIT) 113 000 113 800 98 100 73 800 62 400 39 223 23 179 24 446 30 475 21 889
Resultat efter finansnetto 110 000 97 600 95 900 72 800 59 300 36 356 20 508 23 149 29 614 20 717
Årets resultat 86 000 74 600 85 600 57 000 45 800 22 247 14 273 17 990 21 464 14 232
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 222 000 165 700 157 300 67 400 65 900 65 667 70 420 74 118 50 726 41 211
Omsättningstillgångar 436 000 400 100 376 600 306 600 249 000 213 458 187 410 173 230 175 734 171 896
Tillgångar 657 000 565 800 533 900 374 000 314 900 279 125 257 830 247 348 226 460 213 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 343 000 296 200 252 700 194 400 156 900 135 542 132 663 125 535 117 825 105 152
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 342 162 112 -12 42
Avsättningar (tkr) 2 000 1 500 1 600 0 0 7 304 8 977 10 690 10 020 8 029
Långfristiga skulder 67 000 38 400 42 800 16 700 19 100 11 384 22 482 27 333 7 280 6 280
Kortfristiga skulder 246 000 229 700 236 800 162 900 138 900 124 553 93 546 83 678 91 347 93 604
Skulder och eget kapital 657 000 565 800 533 900 374 000 314 900 279 125 257 830 247 348 226 460 213 107
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 17 000 13 400 18 400 18 600 12 800 12 379 9 454 9 410 8 208 8 779
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 17 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 137 000 127 100 106 400 79 300 74 800 69 607 67 118 65 408 64 412 61 386
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 57 000 55 000 48 700 36 900 31 600 28 104 28 463 24 747 26 492 25 348
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 011 000 906 400 797 800 659 800 557 300 442 943 386 111 383 868 399 548 391 379
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 420 402 345 275 254 244 224 227 233 236
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 400 2 248 2 307 2 392 2 182 1 810 1 710 1 666 1 705 1 655
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 508 531 508 477 462 475 472 434 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 135 000 128 800 110 300 84 800 74 300 50 610 34 809 34 425 39 284 31 202
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,54% 13,53% 21,01% 18,72% 25,44% 15,31% 1,29% -4,80% 1,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,66% 20,47% 18,79% 20,05% 19,91% 14,40% 9,16% 10,01% 13,56% 10,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,51% 12,81% 12,60% 11,40% 11,32% 9,10% 6,16% 6,54% 7,73% 5,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,61% 49,42% 49,22% 48,16% 47,16% 48,24% 48,53% 50,52% 49,11% 50,96%
Rörelsekapital/omsättning 18,85% 18,86% 17,56% 21,85% 19,87% 20,13% 24,50% 23,68% 21,24% 20,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,21% 52,35% 47,33% 51,98% 49,83% 48,56% 51,45% 50,75% 52,03% 49,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,13% 103,74% 98,73% 128,48% 112,81% 100,07% 116,82% 111,83% 112,66% 101,97%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 587 000 529 000 428 900 357 300 300 300 253 553 225 854 226 274 272 377 250 216
Övrig omsättning 19 000 16 000 8 200 7 200 8 100 6 398 7 133 7 729 4 297 5 554
Rörelseresultat (EBIT) 48 000 57 000 36 500 16 300 19 900 12 234 12 669 9 637 15 334 13 788
Resultat efter finansnetto 68 000 81 000 56 400 33 400 38 200 21 720 17 095 18 875 19 589 17 757
Årets resultat 65 000 78 000 56 200 40 800 43 100 20 517 16 975 17 013 15 468 11 042
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 153 000 133 000 138 900 64 000 64 500 70 903 74 803 80 345 61 324 49 666
Omsättningstillgångar 299 000 253 000 217 300 190 100 169 200 137 331 124 632 117 664 115 358 115 566
Tillgångar 451 000 386 000 356 200 254 100 233 700 208 234 199 435 198 009 176 682 165 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 243 000 218 000 179 200 151 500 130 600 107 533 107 017 98 041 91 039 77 906
Obeskattade reserver 0 1 000 7 900 6 200 10 600 12 018 16 013 20 575 20 305 20 433
Avsättningar (tkr) 3 000 3 000 3 300 4 900 4 400 4 700 5 055 5 422 4 015 2 037
Långfristiga skulder 17 000 20 000 23 500 7 800 9 400 11 384 18 417 22 386 7 280 6 280
Kortfristiga skulder 188 000 144 000 142 300 83 700 78 700 72 599 52 933 51 585 54 043 58 576
Skulder och eget kapital 451 000 386 000 356 200 254 100 233 700 208 234 199 435 198 009 176 682 165 232
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 12 000 - 18 400 8 300 6 400 3 286 3 308 3 285 2 929 2 913
Varav tantiem till styrelse & VD 1 000 - 10 1 700 1 100 - - - - -
Löner till övriga anställda 54 000 61 000 106 400 39 500 36 300 39 034 36 889 38 172 38 048 36 351
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 700 - - - - - -
Sociala kostnader 32 000 30 000 48 700 22 400 18 800 17 544 16 490 17 546 17 272 16 710
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 20 000 10 000 10 000 8 000 10 010 6 020
Omsättning 606 000 545 000 437 100 364 500 308 400 259 951 232 987 234 003 276 674 255 770
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 137 132 228 119 116 118 113 119 121 119
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 285 4 008 1 881 3 003 2 589 2 149 1 999 1 901 2 251 2 103
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 788 720 386 618 543 548 536 522 512 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 000 67 000 45 200 24 600 27 900 20 981 20 713 17 611 21 967 19 899
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,96% 23,34% 20,04% 18,98% 18,44% 12,26% -0,19% -16,93% 8,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,52% 23,06% 16,56% 13,46% 17,07% 11,10% 9,13% 10,13% 11,47% 11,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,93% 16,82% 13,76% 9,57% 13,29% 9,12% 8,06% 8,86% 7,44% 7,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,63% 37,43% 40,41% 41,20% 39,83% 41,48% 44,23% 43,04% 39,70% 39,90%
Rörelsekapital/omsättning 18,91% 20,60% 17,49% 29,78% 30,14% 25,53% 31,75% 29,20% 22,51% 22,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,88% 56,68% 52,04% 61,53% 59,42% 56,14% 59,92% 57,17% 60,00% 56,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,60% 137,50% 108,85% 174,31% 156,54% 120,60% 151,80% 139,78% 138,60% 121,70%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...