Visa allt om Boliden AB
Visa allt om Boliden AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 49 531 000 40 316 000 40 242 000 36 894 000 34 409 000 40 001 000 40 323 000 36 716 000 27 635 000 30 987 000
Övrig omsättning 212 000 238 000 167 000 102 000 103 000 80 000 113 000 101 000 114 000 147 000
Rörelseresultat (EBIT) 9 015 000 5 682 000 3 590 000 2 758 000 1 803 000 4 070 000 4 748 000 5 643 000 3 623 000 1 004 000
Resultat efter finansnetto 8 737 000 5 375 000 3 356 000 2 470 000 1 581 000 3 892 000 4 560 000 5 331 000 3 377 000 723 000
Årets resultat 6 856 000 4 239 000 2 641 000 1 898 000 1 294 000 3 274 000 3 389 000 3 957 000 2 501 000 935 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 046 000 38 862 000 31 920 000 32 294 000 30 677 000 28 636 000 26 339 000 24 277 000 23 927 000 20 590 000
Omsättningstillgångar 15 836 000 15 016 000 11 102 000 11 570 000 11 164 000 11 399 000 11 276 000 10 851 000 9 331 000 9 662 000
Tillgångar 55 882 000 53 878 000 43 022 000 43 864 000 41 841 000 40 035 000 37 615 000 35 128 000 33 258 000 30 252 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 044 000 29 386 000 25 801 000 23 968 000 23 075 000 22 949 000 21 032 000 18 846 000 16 247 000 16 131 000
Minoritetsintressen 9 000 8 000 6 000 7 000 0 0 0 0 10 000 0
Avsättningar (tkr) 3 854 000 3 580 000 2 859 000 3 587 000 2 559 000 0 0 4 363 000 3 756 000 3 554 000
Långfristiga skulder 7 095 000 11 258 000 5 480 000 7 700 000 7 202 000 9 327 000 9 665 000 4 365 000 6 624 000 6 670 000
Kortfristiga skulder 9 880 000 9 646 000 8 876 000 8 602 000 9 005 000 7 759 000 6 918 000 7 554 000 6 621 000 3 897 000
Skulder och eget kapital 55 882 000 53 878 000 43 022 000 43 864 000 41 841 000 40 035 000 37 615 000 35 128 000 33 258 000 30 252 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 48 000 - - 37 000 35 000 34 000 33 000 34 000 34 000 21 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 3 286 000 3 072 000 2 723 000 1 415 000 2 416 000 2 403 000 2 349 000 2 296 000 2 211 000 2 139 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 197 000 853 000 757 000 885 000 623 000 934 000 808 000 780 000 806 000 689 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 49 743 000 40 554 000 40 409 000 36 996 000 34 512 000 40 081 000 40 436 000 36 817 000 27 749 000 31 134 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 684 5 477 4 878 4 881 4 815 4 795 4 423 4 412 4 379 4 608
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 714 7 361 8 250 7 559 7 146 8 342 9 117 8 322 6 311 6 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 797 717 713 479 638 703 721 705 697 618
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 616 000 5 682 000 3 593 522 6 034 000 4 632 000 6 201 000 6 674 000 7 445 000 5 185 000 2 425 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,86% 0,18% 9,07% 7,22% -13,98% -0,80% 9,82% 32,86% -10,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,14% 10,55% 8,35% 6,29% 4,38% 10,39% 12,81% 16,08% 10,93% 3,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,21% 14,10% 8,93% 7,48% 5,33% 10,40% 11,95% 15,39% 13,15% 3,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,29% 17,64% 12,15% 10,81% 8,69% 13,41% 14,68% 18,19% 16,93% 6,95%
Rörelsekapital/omsättning 12,02% 13,32% 5,53% 8,04% 6,27% 9,10% 10,81% 8,98% 9,81% 18,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,71% 54,54% 59,97% 54,64% 55,15% 57,32% 55,91% 53,65% 48,85% 53,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,13% 51,20% 37,79% 42,84% 34,79% 40,66% 51,16% 38,75% 61,71% 143,98%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 000 000 0 0 451 000 2 442 000 2 590 000 3 218 000 825 000 0 768 000
Årets resultat 3 000 000 0 0 451 000 2 442 000 2 590 000 3 218 000 825 000 0 768 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 813 000 11 250 000 12 139 000 12 255 000 12 282 000 10 934 000 9 438 000 7 588 000 7 584 000 7 090 000
Omsättningstillgångar 519 000 1 688 000 2 155 000 3 014 000 3 641 000 1 266 000 166 000 449 000 976 000 1 120 000
Tillgångar 13 333 000 12 938 000 14 294 000 15 269 000 15 923 000 12 200 000 9 604 000 8 037 000 8 560 000 8 210 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 314 000 10 751 000 11 640 000 12 255 000 12 282 000 10 934 000 9 438 000 7 588 000 7 584 000 7 857 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 519 000 1 687 000 2 154 000 2 514 000 3 641 000 1 266 000 166 000 449 000 976 000 353 000
Skulder och eget kapital 13 333 000 12 938 000 14 294 000 15 269 000 15 923 000 12 200 000 9 604 000 8 037 000 8 560 000 8 210 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 256 000 0 0 615 000 479 000 1 094 000 0 1 368 000 820 534 274 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,36% 83,10% 81,43% 80,26% 77,13% 89,62% 98,27% 94,41% 88,60% 95,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,00% 100,06% 100,05% 119,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 317,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...