Visa allt om Castellum Väst Borås AB
Visa allt om Castellum Väst Borås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 58 443 55 279 54 778 57 676 58 360 60 476 57 468 55 534 386 829 54 575
Övrig omsättning 3 370 - - - - 19 857 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 36 935 13 811 19 707 24 050 26 879 22 235 26 462 16 718 226 718 24 440
Resultat efter finansnetto 25 053 5 610 10 685 15 347 271 595 9 283 209 297 102 961 140 470 28 750
Årets resultat 19 608 4 776 27 548 33 058 271 940 11 447 206 518 99 225 104 040 21 615
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 724 124 674 067 1 637 945 1 475 089 1 473 632 1 314 950 1 158 045 970 940 3 603 855 1 084 428
Omsättningstillgångar 2 949 248 1 136 315 101 772 99 915 166 930 98 888 103 214 138 156 334 430 94 532
Tillgångar 3 673 372 1 810 382 1 739 717 1 575 004 1 640 562 1 413 838 1 261 259 1 109 096 3 938 285 1 178 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 141 252 725 360 396 445 248 551 090 243 929 294 302 154 044 1 148 400 358 179
Obeskattade reserver 3 890 3 702 3 609 3 562 3 591 2 693 1 699 1 366 0 865
Avsättningar (tkr) 47 930 41 882 39 293 37 903 35 185 28 928 35 266 27 560 250 780 17 335
Långfristiga skulder 3 108 580 428 100 1 290 059 692 000 1 034 236 1 120 476 913 671 887 493 2 444 988 610 325
Kortfristiga skulder 237 831 1 083 973 46 360 396 291 16 460 17 812 16 321 38 633 94 117 192 256
Skulder och eget kapital 3 673 372 1 810 382 1 739 717 1 575 004 1 640 562 1 413 838 1 261 259 1 109 096 3 938 285 1 178 960
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 1 952 2 321 2 669 2 082 2 158 2 295 2 429 1 315 1 233
Varav tantiem till styrelse & VD - - 788 1 180 640 721 - 1 065 - 0
Löner till övriga anställda 15 411 15 149 16 217 15 584 14 002 12 946 11 386 11 696 11 816 10 499
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 638 9 998 9 597 9 299 8 353 7 571 6 580 6 585 6 223 5 565
Utdelning till aktieägare 0 0 119 000 89 000 115 500 0 97 000 0 229 000 0
Omsättning 61 813 55 279 54 778 57 676 58 360 80 333 57 468 55 534 386 829 54 575
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 32 37 34 32 30 30 29 30 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 826 1 727 1 480 1 696 1 824 2 016 1 916 1 915 12 894 1 819
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 847 760 810 764 756 675 714 645 577
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 829 22 219 27 997 31 769 34 002 28 792 32 066 22 150 271 890 29 656
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,72% 0,91% -5,02% -1,17% -3,50% 5,23% 3,48% -85,64% 608,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,68% 2,69% 2,87% 4,16% 19,14% 3,76% 19,76% 12,30% 5,94% 5,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 105,71% 88,02% 91,19% 113,50% 538,13% 87,89% 433,61% 245,63% 60,53% 126,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 31,79% 48,99% 54,72% 57,55% 59,23% 57,10% 55,56% 59,92% 53,81%
Rörelsekapital/omsättning 4 639,42% 94,69% 101,16% -513,86% 257,83% 134,06% 151,20% 179,21% 62,12% -179,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,57% 14,12% 20,88% 28,45% 33,76% 17,39% 23,43% 13,98% 29,16% 30,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 240,06% 104,83% 219,53% 25,21% 1 014,16% 555,18% 632,40% 357,61% 355,33% 49,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...