Visa allt om Aktiebolaget Arvid Svensson

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2023 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 636 819 1 015 1 799 2 564 1 707 1 674 1 795 3 579 8 347
Övrig omsättning 13 0 314 1 016 4 283 100 377 7 493 79
Rörelseresultat (EBIT) -24 848 -13 838 -66 405 -8 336 -7 739 -7 748 -7 013 -7 865 -10 250 -8 808
Resultat efter finansnetto -312 560 100 243 154 283 27 292 31 724 113 290 18 624 13 323 8 072 -6 571
Årets resultat -397 664 99 513 125 969 57 463 32 759 100 703 61 810 12 227 518 -10 474
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 039 443 1 465 875 1 508 487 1 306 012 1 051 095 492 576 371 238 386 992 444 427 472 396
Omsättningstillgångar 74 137 27 155 13 619 58 941 74 762 154 523 123 171 39 732 7 631 188 687
Tillgångar 1 113 580 1 493 030 1 522 106 1 364 953 1 125 857 647 099 494 409 426 724 452 058 661 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 414 880 812 544 713 031 587 063 529 599 496 841 396 137 334 327 382 100 391 582
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 338 1 487
Avsättningar (tkr) 13 059 10 814 10 920 66 000 97 725 100 432 11 217 11 706 11 658 11 425
Långfristiga skulder 668 347 659 226 682 877 698 772 486 414 35 859 67 798 43 285 36 647 82 950
Kortfristiga skulder 17 294 10 446 115 278 13 118 12 119 13 967 19 257 37 406 20 315 173 639
Skulder och eget kapital 1 113 580 1 493 030 1 522 106 1 364 953 1 125 857 647 099 494 409 426 724 452 058 661 083
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 364 1 310 1 284 1 240 1 200 1 203 1 164 1 164 1 142 1 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 969 1 616 1 521 1 516 925 513 1 645 1 708 2 413 3 572
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 959 1 657 1 535 1 621 1 535 737 741 1 356 1 533 2 125
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 10 000
Omsättning 2 649 819 1 329 2 815 6 847 1 807 2 051 1 802 4 072 8 426
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 3 5 5 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 879 205 254 450 641 569 335 359 511 927
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 767 1 192 1 137 1 125 947 868 778 873 757 793
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -24 690 -13 461 -66 028 -7 969 -7 473 -7 716 -6 951 -7 800 -9 809 -8 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -19,31% -43,58% -29,84% 50,21% 1,97% -6,74% -49,85% -57,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,88% 8,18% 11,36% 3,15% 4,00% 24,81% 3,93% 3,32% 2,36% -0,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 371,28% 14 907,08% 17 033,40% 2 392,11% 1 758,31% 9 404,57% 1 160,10% 789,25% 298,18% -14,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 156,41% 2 040,17% -10 015,67% 2 547,14% 2 443,17% 8 234,09% 6 207,53% 129,58% -354,40% 180,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,26% 54,42% 46,85% 43,01% 47,04% 76,78% 80,12% 78,35% 84,76% 59,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 428,69% 259,96% 11,81% 449,31% 616,90% 1 106,34% 639,62% 106,22% 37,56% 108,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!