Visa allt om Eletta Flow AB
Visa allt om Eletta Flow AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 34 343 36 451 34 207 36 364 37 929 42 722 35 948 32 267 39 562 35 360
Övrig omsättning 3 406 3 901 4 022 2 913 2 660 2 044 3 218 2 560 2 344 440
Rörelseresultat (EBIT) 1 054 2 718 -481 -972 -1 274 1 615 867 -1 789 3 015 1 435
Resultat efter finansnetto 1 593 4 026 1 231 220 136 2 360 1 715 -791 2 205 1 527
Årets resultat 315 232 34 192 139 1 570 1 255 -492 2 938 1 377
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 859 1 501 1 423 1 156 1 283 648 650 735 577 3 346
Omsättningstillgångar 61 959 64 301 53 038 54 538 50 071 51 043 45 116 44 375 32 342 30 408
Tillgångar 66 818 65 802 54 461 55 694 51 354 51 691 45 766 45 110 32 919 33 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 522 6 207 5 975 5 942 5 925 5 520 5 394 5 291 4 815 6 076
Obeskattade reserver 124 218 241 343 364 272 107 58 12 2 106
Avsättningar (tkr) 3 811 4 645 4 963 5 040 5 090 5 308 5 580 5 568 5 579 5 906
Långfristiga skulder 48 931 0 28 407 26 596 23 917 21 262 18 513 15 584 12 471 3 375
Kortfristiga skulder 7 430 54 732 14 875 17 773 16 058 19 329 16 172 18 609 10 042 16 291
Skulder och eget kapital 66 818 65 802 54 461 55 694 51 354 51 691 45 766 45 110 32 919 33 754
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 948 1 040 1 056 898 845 993 861 821 836 879
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 50 0
Löner till övriga anställda 8 874 8 800 9 114 9 138 9 127 8 811 8 482 7 540 7 508 5 809
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 625 4 289 4 408 4 390 4 321 4 066 4 283 3 801 3 832 3 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
Omsättning 37 749 40 352 38 229 39 277 40 589 44 766 39 166 34 827 41 906 35 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 21 25 25 25 21 22 22 20 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 561 1 736 1 368 1 455 1 517 2 034 1 634 1 467 1 978 2 080
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 693 603 599 595 687 647 579 632 623
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 371 3 031 -116 -632 -999 1 800 1 114 -1 534 3 393 1 833
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,78% 6,56% -5,93% -4,13% -11,22% 18,84% 11,41% -18,44% 11,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,75% 8,64% 3,78% 1,82% 1,75% 6,59% 5,92% -0,15% 10,92% 6,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,13% 15,60% 6,02% 2,78% 2,38% 7,97% 7,54% -0,21% 9,08% 6,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,67% 55,77% 55,00% 54,22% 53,66% 56,22% 55,23% 53,92% 54,30% 54,43%
Rörelsekapital/omsättning 158,78% 26,25% 111,56% 101,10% 89,68% 74,23% 80,52% 79,85% 56,37% 39,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,91% 9,69% 11,32% 11,15% 12,06% 11,07% 11,96% 11,82% 14,65% 22,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 709,68% 98,58% 290,49% 255,16% 251,53% 221,32% 230,56% 193,05% 247,21% 142,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...