Visa allt om Habia Cable Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 298 353 258 910 296 491 323 278 360 419 271 112 300 544 342 584 289 218 257 379
Övrig omsättning 2 623 1 383 1 339 9 048 4 130 2 803 2 945 10 043 6 280 2 378
Rörelseresultat (EBIT) -32 896 -39 540 -1 597 8 900 -6 256 -13 050 5 567 7 366 -673 -24 764
Resultat efter finansnetto 11 046 60 660 51 197 68 424 34 234 46 731 53 676 24 970 -640 7 018
Årets resultat 48 312 107 163 54 373 64 711 42 977 46 883 52 406 23 614 704 15 436
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 175 298 155 289 165 803 156 162 140 025 141 582 129 013 134 153 131 651 135 802
Omsättningstillgångar 242 642 230 500 114 534 158 247 142 890 122 272 134 678 114 920 105 950 101 351
Tillgångar 417 940 385 789 280 337 314 409 282 915 263 854 263 691 249 073 237 601 237 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 537 172 225 130 062 139 689 134 978 158 840 137 521 96 147 96 629 122 487
Obeskattade reserver 22 813 21 665 22 341 19 927 16 450 11 935 12 481 12 624 12 373 14 698
Avsättningar (tkr) 1 093 932 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 67 339 65 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Kortfristiga skulder 200 158 125 967 82 934 109 793 86 487 48 079 68 689 95 302 83 599 54 968
Skulder och eget kapital 417 940 385 789 280 337 314 409 282 915 263 854 263 691 249 073 237 601 237 153
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 358 2 501 3 504 3 703 2 389 2 815 2 355 2 273 2 005 2 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - 974 1 006 158 639 367 150 0 317
Löner till övriga anställda 87 100 82 315 82 222 91 209 99 730 74 836 68 655 67 921 59 102 67 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 55 212 58 969 42 089 38 797 36 168 32 339 30 378 27 710 27 899 26 112
Utdelning till aktieägare 62 000 94 000 65 000 64 000 60 000 63 000 35 900 15 000 21 000 25 000
Omsättning 300 976 260 293 297 830 332 326 364 549 273 915 303 489 352 627 295 498 259 757
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 173 174 176 187 196 172 162 172 163 191
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 725 1 488 1 685 1 729 1 839 1 576 1 855 1 992 1 774 1 348
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 836 826 726 715 706 639 626 569 546 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 896 -25 874 10 125 20 119 5 231 -4 063 15 816 17 871 11 137 -11 901
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,23% -12,68% -8,29% -10,30% 32,94% -9,79% -12,27% 18,45% 12,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,35% 15,74% 22,39% 22,83% 15,57% 19,14% 22,12% 11,88% 1,41% 5,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,69% 23,45% 21,17% 22,21% 12,22% 18,63% 19,41% 8,64% 1,15% 4,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,38% 23,69% 17,19% 13,56% 10,18% 7,49% 12,64% 6,29% 10,34% 8,10%
Rörelsekapital/omsättning 14,24% 40,37% 10,66% 14,99% 15,65% 27,37% 21,96% 5,73% 7,73% 18,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,53% 49,02% 52,61% 49,37% 52,25% 63,73% 55,64% 42,34% 44,51% 56,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,77% 123,72% 63,99% 84,25% 94,59% 141,74% 127,42% 49,14% 56,07% 90,14%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...