Visa allt om Aktiebolaget Tetra Pak

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 17 019 208 16 127 000 13 925 541 14 569 932 15 888 922 15 958 903 17 428 372 16 176 664 17 072 030 16 419 119
Övrig omsättning - - 2 121 - - 67 787 - 69 737 - 206 392
Rörelseresultat (EBIT) 482 277 585 000 531 881 406 824 457 162 402 121 531 785 483 059 442 714 478 407
Resultat efter finansnetto 442 394 547 000 512 164 396 972 445 040 368 878 491 571 434 234 457 394 495 688
Årets resultat 324 607 404 000 399 761 298 695 344 269 268 389 396 273 316 497 330 929 360 086
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 187 917 3 669 000 3 522 453 3 203 340 3 309 356 3 245 563 3 192 308 3 501 474 3 126 795 2 833 098
Omsättningstillgångar 7 898 002 6 826 000 6 335 441 5 726 702 6 126 389 5 959 431 6 313 394 6 569 478 6 930 369 6 761 128
Tillgångar 12 085 919 10 495 000 9 857 894 8 930 042 9 435 745 9 204 994 9 505 702 10 070 952 10 057 164 9 594 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 584 137 2 697 000 2 751 565 2 723 804 2 825 109 2 935 042 2 896 653 2 780 380 2 747 882 2 766 953
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 577 908 422 000 359 192 355 086 682 233 490 065 460 684 379 246 390 980 416 291
Långfristiga skulder 2 663 173 2 051 000 1 295 147 441 904 464 417 446 751 787 044 932 941 709 062 449 004
Kortfristiga skulder 6 260 701 5 325 000 5 451 990 5 409 248 5 463 986 5 333 136 5 361 321 5 978 385 6 209 240 5 961 978
Skulder och eget kapital 12 085 919 10 495 000 9 857 894 8 930 042 9 435 745 9 204 994 9 505 702 10 070 952 10 057 164 9 594 226
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 25 303 23 000 28 379 50 516 44 802 41 550 30 609 42 237 32 446 38 744
Varav tantiem till styrelse & VD 0 4 000 197 4 283 9 269 - 7 502 - 9 853 13 924
Löner till övriga anställda 2 682 469 2 534 000 2 401 894 2 319 359 2 420 242 2 437 605 2 449 143 2 290 804 2 246 346 2 216 679
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 392 709 1 341 000 1 223 849 1 201 143 1 240 656 1 255 683 1 201 975 1 139 958 1 070 501 1 058 687
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 019 208 16 127 000 13 927 662 14 569 932 15 888 922 16 026 690 17 428 372 16 246 401 17 072 030 16 625 511
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 831 3 763 3 797 3 848 3 986 4 076 4 155 4 030 3 944 3 954
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 443 4 286 3 668 3 786 3 986 3 915 4 195 4 014 4 329 4 153
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 070 1 036 962 928 930 916 886 862 849 838
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 009 685 880 000 838 156 697 200 842 075 728 757 868 416 784 157 727 119 765 038
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,53% 15,81% -4,42% -8,30% -0,44% -8,43% 7,74% -5,24% 3,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,42% 5,93% 5,80% 5,10% 5,43% 4,84% 6,20% 5,48% 5,19% 6,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,14% 3,86% 4,11% 3,13% 3,22% 2,79% 3,38% 3,41% 3,06% 3,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,91% 11,53% 10,46% 11,34% 8,10% 8,57% 10,44% 9,94% 10,88% 8,66%
Rörelsekapital/omsättning 9,62% 9,31% 6,34% 2,18% 4,17% 3,92% 5,46% 3,65% 4,22% 4,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,38% 25,70% 27,91% 30,50% 29,94% 31,89% 30,47% 27,61% 27,32% 28,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,24% 80,45% 71,52% 70,18% 74,27% 65,55% 75,24% 64,17% 79,19% 79,37%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 16 990 615 16 110 610 13 913 253 14 558 353 15 871 541 15 947 172 17 414 798 16 167 545 17 060 844 16 401 547
Övrig omsättning - - 2 088 - - 71 145 - 69 753 - 203 045
Rörelseresultat (EBIT) 500 273 615 816 536 174 419 103 474 155 432 985 546 451 503 024 456 520 499 503
Resultat efter finansnetto 437 246 559 794 498 223 386 147 432 813 378 500 473 711 420 084 432 026 493 463
Årets resultat 346 049 437 234 459 913 372 023 400 508 365 465 232 429 280 934 284 239 350 073
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 539 050 2 269 345 2 206 564 1 874 368 1 841 148 2 027 185 2 058 566 2 158 844 2 127 463 1 690 721
Omsättningstillgångar 7 002 982 6 305 095 5 802 331 4 998 095 5 506 243 5 326 918 5 769 224 5 997 474 5 879 422 5 624 061
Tillgångar 9 542 032 8 574 440 8 008 895 6 872 463 7 347 391 7 354 103 7 827 790 8 156 318 8 006 885 7 314 782
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 897 025 1 987 977 2 009 742 1 921 830 1 949 807 2 003 500 1 868 035 1 915 606 1 918 673 1 984 434
Obeskattade reserver 291 345 332 525 330 514 373 513 439 002 503 300 597 887 408 535 325 187 270 260
Avsättningar (tkr) 404 315 239 436 234 656 220 848 539 680 314 729 265 363 144 440 170 422 223 418
Långfristiga skulder 1 812 459 1 423 369 736 640 11 826 11 427 54 332 386 148 477 012 298 012 8 012
Kortfristiga skulder 5 136 888 4 591 133 4 697 343 4 344 446 4 407 475 4 478 242 4 710 357 5 210 725 5 294 591 4 828 658
Skulder och eget kapital 9 542 032 8 574 440 8 008 895 6 872 463 7 347 391 7 354 103 7 827 790 8 156 318 8 006 885 7 314 782
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 25 303 23 365 28 379 50 516 44 802 41 550 30 609 42 237 32 446 38 184
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 197 4 283 9 269 14 175 7 502 - 9 853 13 924
Löner till övriga anställda 2 678 386 2 534 440 2 399 367 2 316 970 2 415 017 2 429 259 2 441 437 2 288 488 2 243 254 2 211 766
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 391 458 1 341 089 1 222 629 1 199 850 1 237 616 1 253 634 1 200 205 1 138 740 1 068 713 1 056 533
Utdelning till aktieägare 346 000 437 000 459 000 372 000 400 000 365 000 230 000 280 000 284 000 350 000
Omsättning 16 990 615 16 110 610 13 915 341 14 558 353 15 871 541 16 018 317 17 414 798 16 237 298 17 060 844 16 604 592
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 826 3 763 3 792 3 842 3 977 4 066 4 146 4 023 3 937 3 942
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 441 4 281 3 669 3 789 3 991 3 922 4 200 4 019 4 333 4 161
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 070 1 036 963 929 930 916 886 862 849 839
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 841 725 911 533 842 042 708 373 858 287 758 839 882 198 803 386 740 086 785 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,46% 15,79% -4,43% -8,27% -0,47% -8,43% 7,71% -5,24% 4,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,26% 7,19% 6,71% 6,12% 6,46% 5,90% 7,00% 6,20% 5,73% 7,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,95% 3,83% 3,86% 2,89% 2,99% 2,72% 3,15% 3,13% 2,69% 3,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,89% 11,73% 10,34% 11,29% 8,07% 8,61% 10,42% 9,94% 10,85% 8,70%
Rörelsekapital/omsättning 10,98% 10,64% 7,94% 4,49% 6,92% 5,32% 6,08% 4,87% 3,43% 4,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,26% 26,21% 28,31% 32,20% 31,20% 32,58% 29,49% 27,18% 26,96% 29,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,50% 81,97% 71,66% 70,61% 78,00% 63,94% 74,09% 62,64% 73,02% 74,45%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...