Visa allt om Sörmlands Grafiska AB
Visa allt om Sörmlands Grafiska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 336 379 365 630 412 846 506 432 557 329 582 951 645 816 602 415 623 007 620 048
Övrig omsättning 1 265 123 571 61 710 22 195 1 276 985 1 390 2 366 907 556
Rörelseresultat (EBIT) -24 385 57 183 10 126 -47 633 -37 129 -41 498 -39 138 -1 877 -18 840 -38 986
Resultat efter finansnetto -28 580 57 916 9 071 -54 436 -64 756 -66 867 -51 927 49 148 -25 914 -45 436
Årets resultat -28 184 58 155 9 545 -7 379 -64 367 -66 631 -42 806 50 649 -25 914 -45 436
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 554 250 554 279 336 315 345 286 984 516 830 276 980 306 544 315 827 360 520
Omsättningstillgångar 71 485 90 377 69 214 77 479 94 615 110 688 264 159 267 965 190 394 138 573
Tillgångar 194 039 340 931 348 550 392 824 381 599 627 518 541 139 574 509 506 221 499 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 793 222 187 164 267 154 721 122 101 140 485 93 743 113 093 58 585 84 498
Obeskattade reserver 0 0 0 0 46 818 46 818 46 818 46 818 46 818 46 818
Avsättningar (tkr) 30 987 30 542 36 466 37 717 35 650 36 240 34 712 32 804 31 675 29 940
Långfristiga skulder 7 019 10 986 22 356 27 163 47 794 293 559 260 616 253 860 271 982 255 913
Kortfristiga skulder 77 240 77 216 125 461 173 223 129 236 110 416 105 250 127 934 97 161 81 924
Skulder och eget kapital 194 039 340 931 348 550 392 824 381 599 627 518 541 139 574 509 506 221 499 093
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 1 561 2 090 1 608 1 756 3 152 2 608 1 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 84 789 89 307 84 307 120 501 120 425 125 197 129 714 124 010 120 793 119 109
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 30 047 27 678 28 743 48 639 47 084 48 403 52 096 51 887 48 206 49 767
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 337 644 489 201 474 556 528 627 558 605 583 936 647 206 604 781 623 914 620 604
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 225 235 257 326 330 344 363 365 351 360
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 495 1 556 1 606 1 553 1 689 1 695 1 779 1 650 1 775 1 722
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 531 492 524 518 516 514 497 495 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 290 97 485 50 069 -11 441 5 194 3 484 -2 543 35 375 25 778 10 985
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,00% -11,44% -18,48% -9,13% -4,40% -9,73% 7,20% -3,31% 0,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,39% 18,64% 4,76% -11,60% -6,96% -4,67% -7,05% 10,05% -3,63% -7,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,15% 17,38% 4,02% -9,00% -4,77% -5,03% -5,91% 9,59% -2,95% -6,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,82% 40,80% 41,29% 38,07% 47,33% 45,96% 48,00% 49,59% 47,49% 50,12%
Rörelsekapital/omsättning -1,71% 3,60% -13,62% -18,91% -6,21% 0,05% 24,61% 23,24% 14,97% 9,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,61% 65,17% 47,13% 39,39% 41,04% 27,89% 23,55% 25,55% 18,23% 23,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,99% 95,76% 41,11% 30,28% 52,77% 71,90% 218,78% 173,81% 158,08% 135,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...