Visa allt om Fabege AB
Visa allt om Fabege AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 280 000 2 105 000 2 087 000 2 059 000 1 869 000 1 804 000 2 007 000 2 194 000 2 214 000 2 066 000
Övrig omsättning 41 000 8 209 000 23 000 - 23 000 13 000 25 000 155 000 143 000 1 339 000
Rörelseresultat (EBIT) 992 000 - 1 441 000 1 349 000 1 223 000 1 177 000 1 311 000 1 245 000 -24 000 2 591 000
Resultat efter finansnetto 7 351 000 - 682 000 614 000 693 000 1 417 000 1 929 000 680 000 -1 340 000 2 066 000
Årets resultat 5 632 000 - 1 738 000 1 530 000 -88 000 1 141 000 1 697 000 425 000 -511 000 1 812 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 235 000 48 360 000 34 102 000 34 968 000 33 035 000 30 275 000 27 686 000 29 815 000 30 100 000 31 222 000
Omsättningstillgångar 1 149 000 1 863 000 1 916 000 463 000 674 000 436 000 1 577 000 877 000 442 000 533 000
Tillgångar 59 384 000 50 223 000 36 018 000 35 431 000 33 709 000 30 711 000 29 263 000 30 692 000 30 542 000 31 755 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 957 000 23 002 000 13 783 000 12 551 000 11 404 000 11 890 000 11 276 000 9 969 000 9 873 000 11 415 000
Minoritetsintressen 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 3 485 000 155 000 135 000 611 000 538 000 271 000 439 000 624 000 0
Långfristiga skulder 22 536 000 15 079 000 14 318 000 18 200 000 12 359 000 14 185 000 11 247 000 16 627 000 18 443 000 14 757 000
Kortfristiga skulder 8 836 000 8 657 000 7 762 000 4 545 000 9 335 000 4 098 000 6 469 000 3 657 000 1 602 000 5 583 000
Skulder och eget kapital 59 384 000 50 223 000 36 018 000 35 431 000 33 709 000 30 711 000 29 263 000 30 692 000 30 542 000 31 755 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 13 259 4 574 5 783 5 309 2 420 2 235 2 448 2 020
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 103 000 98 000 65 741 70 426 64 217 61 691 68 580 68 765 61 505 67 980
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 67 000 66 000 50 000 49 000 40 000 47 000 41 000 41 000 40 000 44 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 321 000 10 314 000 2 110 000 2 059 000 1 892 000 1 817 000 2 032 000 2 349 000 2 357 000 3 405 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 149 143 132 125 119 124 125 139 149 146
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 302 14 720 15 811 16 472 15 706 14 548 16 056 15 784 14 859 14 151
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 141 1 147 977 992 924 919 896 806 698 781
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 992 000 - 1 442 000 1 350 000 1 223 000 1 178 000 1 312 000 1 246 000 -23 000 2 594 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,31% - 1,36% 10,17% 3,60% -10,11% -8,52% -0,90% 7,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,39% - 3,81% 3,81% 4,04% 7,99% 8,53% 4,07% 0,02% 8,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 322,59% - 65,69% 65,52% 72,82% 135,98% 124,41% 56,97% 0,23% 131,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,68% - 71,15% 68,53% 67,63% 68,02% 67,16% 66,77% 64,95% 63,50%
Rörelsekapital/omsättning -337,15% -322,76% -280,11% -198,25% -463,40% -202,99% -243,75% -126,71% -52,39% -244,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,08% 45,80% 38,27% 35,42% 33,83% 38,72% 38,53% 32,48% 32,33% 35,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,00% 21,52% 24,68% 10,19% 7,22% 10,64% 24,38% 23,98% 27,59% 9,55%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 203 000 221 000 146 000 130 000 122 000 100 000 102 000 102 000 89 000 108 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -54 000 -42 000 -79 000 -82 000 -72 000 -80 000 -91 000 -88 000 -85 000 -73 000
Resultat efter finansnetto 63 000 -869 000 370 000 773 000 2 238 000 357 000 1 389 000 -150 000 -437 000 -25 000
Årets resultat 110 000 -1 042 000 378 000 966 000 2 045 000 336 000 1 547 000 -121 000 -409 000 229 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 301 000 55 742 000 54 484 000 52 880 000 53 713 000 55 053 000 52 418 000 50 997 000 59 257 000 36 233 000
Omsättningstillgångar 432 000 237 000 159 000 1 111 000 181 000 257 000 230 000 89 000 224 000 82 000
Tillgångar 53 733 000 55 979 000 54 643 000 53 991 000 53 894 000 55 310 000 52 648 000 51 086 000 59 481 000 36 315 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 129 000 10 681 000 12 301 000 12 461 000 11 991 000 10 320 000 10 382 000 9 363 000 9 714 000 10 282 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 68 000 68 000 68 000 68 000 67 000 67 000 68 000 63 000 63 000 63 000
Långfristiga skulder 36 916 000 38 480 000 35 118 000 34 708 000 39 462 000 38 199 000 38 892 000 35 771 000 46 774 000 24 980 000
Kortfristiga skulder 6 620 000 6 750 000 7 156 000 6 754 000 2 374 000 6 724 000 3 306 000 5 889 000 2 930 000 990 000
Skulder och eget kapital 53 733 000 55 979 000 54 643 000 53 991 000 53 894 000 55 310 000 52 648 000 51 086 000 59 481 000 36 315 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 4 959 2 420 2 235 2 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 000 35 000 29 000 27 000 25 000 24 000 25 000 68 580 20 765 18 552
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 29 000 28 000 23 000 21 000 20 000 17 000 26 000 20 000 17 000 16 000
Utdelning till aktieägare 0 661 566 578 871 537 523 496 175 496 175 486 675 438 940 328 783 328 764
Omsättning 203 000 221 000 146 000 130 000 122 000 100 000 102 000 102 000 89 000 108 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 37 37 31 30 30 32 31 28 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 342 5 973 3 946 4 194 4 067 3 333 3 188 3 290 3 179 3 176
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 1 730 1 871 - - 1 906 - - 1 088
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -54 000 -42 000 -79 000 -82 000 -72 000 -80 000 -90 000 -88 000 -85 000 -72 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,14% 51,37% 12,31% 6,56% 22,00% -1,96% 0,00% 14,61% -17,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,24% -0,43% 1,97% 3,57% 5,47% 2,21% 4,62% 0,76% 0,21% 3,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 327,09% -109,50% 736,30% 1 483,85% 2 418,03% 1 221,00% 2 382,35% 379,41% 141,57% 1 232,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -67,59%
Rörelsekapital/omsättning -3 048,28% -2 947,06% -4 792,47% -4 340,77% -1 797,54% -6 467,00% -3 015,69% -5 686,27% -3 040,45% -840,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,85% 19,08% 22,51% 23,08% 22,25% 18,66% 19,72% 18,33% 16,33% 28,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,53% 3,51% 2,22% 16,45% 7,62% 3,82% 6,96% 1,51% 7,65% 8,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...