Visa allt om Svensk Glasåtervinning Aktiebolag
Visa allt om Svensk Glasåtervinning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 237 887 220 198 210 245 215 005 189 883 193 814 177 750 164 323 154 081 156 040
Övrig omsättning 166 242 624 - 29 500 410 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 969 1 506 2 587 4 281 9 531 22 943 11 536 -5 060 -8 220 8 665
Resultat efter finansnetto 8 100 1 555 2 290 5 575 11 364 24 422 11 777 -3 835 -5 934 10 527
Årets resultat 5 803 10 1 567 3 173 3 333 11 184 5 093 -375 -436 7 659
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 340 53 631 47 041 48 804 54 022 45 051 30 999 36 438 51 483 33 577
Omsättningstillgångar 141 979 122 477 131 990 125 813 120 691 123 614 111 145 84 694 77 177 97 471
Tillgångar 188 319 176 108 179 031 174 617 174 713 168 665 142 143 121 132 128 660 131 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 886 64 083 64 073 62 506 59 333 56 000 44 816 39 723 40 098 40 534
Obeskattade reserver 37 117 36 483 34 983 35 052 33 576 26 772 17 546 12 441 15 902 21 399
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 316 75 541 79 975 77 059 81 805 85 893 79 781 68 968 72 661 69 116
Skulder och eget kapital 188 319 176 108 179 031 174 617 174 713 168 665 142 143 121 132 128 660 131 049
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 995 1 872 1 843 4 509 2 012 1 660 1 585 1 416 1 291 1 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 14 429 14 493 13 799 11 518 10 479 9 596 7 924 7 319 7 789 7 501
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 872 5 634 4 965 5 303 4 193 4 001 3 848 3 636 3 888 3 802
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 238 053 220 440 210 869 215 005 189 912 194 314 178 160 164 323 154 081 156 040
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 40 32 32 28 28 28 24 25 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 802 5 505 6 570 6 719 6 782 6 922 6 348 6 847 6 163 6 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 587 657 673 594 548 503 542 558 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 443 12 034 12 221 13 164 18 117 29 362 17 953 3 099 60 15 228
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,03% 4,73% -2,21% 13,23% -2,03% 9,04% 8,17% 6,65% -1,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,30% 0,88% 1,84% 3,20% 6,51% 14,48% 8,31% -3,15% -4,54% 8,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,41% 0,71% 1,57% 2,60% 5,99% 12,61% 6,65% -2,32% -3,79% 6,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,57% 37,63% 35,92% 38,68% 37,98% 41,16% 38,86% 33,88% 30,80% 37,83%
Rörelsekapital/omsättning 25,50% 21,32% 24,74% 22,68% 20,48% 19,46% 17,65% 9,57% 2,93% 18,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,48% 52,55% 51,03% 51,45% 48,12% 44,90% 40,63% 40,36% 40,06% 42,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,28% 150,79% 156,31% 156,89% 138,63% 137,75% 133,70% 118,46% 102,28% 136,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...