Visa allt om Kjellbergs Skor AB
Visa allt om Kjellbergs Skor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 549 6 454 6 991 6 321 6 942 8 023 7 409 5 579 4 712 4 933
Övrig omsättning - - - - - - - - - 3 210
Rörelseresultat (EBIT) -636 -547 -106 -41 462 652 1 039 0 -148 1 585
Resultat efter finansnetto -640 -542 -77 -2 517 664 1 044 15 -98 1 610
Årets resultat -640 -32 13 190 277 359 576 6 51 867
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 101 315 529 751 975 1 203 1 353
Omsättningstillgångar 3 664 3 883 4 848 4 631 4 483 4 217 3 372 2 151 1 917 1 986
Tillgångar 3 764 3 983 4 948 4 732 4 798 4 746 4 123 3 126 3 120 3 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 404 3 044 3 076 3 064 2 874 2 747 2 508 1 932 2 027 1 976
Obeskattade reserver 40 40 550 650 913 783 613 353 353 530
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 320 899 1 322 1 018 1 011 1 216 1 002 840 741 833
Skulder och eget kapital 3 764 3 983 4 948 4 732 4 798 4 746 4 123 3 126 3 120 3 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 373 342 293 233 515 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 052 986 1 080 882 482 482 512 520 78 506
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 364 383 342 264 282 267 257 237 205 237
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 100 100
Omsättning 8 549 6 454 6 991 6 321 6 942 8 023 7 409 5 579 4 712 8 143
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 850 2 151 2 330 2 107 2 314 2 674 2 470 2 790 2 356 2 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 467 492 400 382 372 369 498 403 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -636 -547 -105 173 676 874 1 262 229 2 1 907
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,46% -7,68% 10,60% -8,95% -13,47% 8,29% 32,80% 18,40% -4,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,82% -13,26% -1,48% 0,19% 10,84% 13,99% 25,37% 1,02% -3,04% 48,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,40% -8,18% -1,04% 0,14% 7,49% 8,28% 14,12% 0,57% -2,02% 32,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,97% 33,92% 38,26% 43,19% 43,56% 42,22% 49,60% 43,88% 43,70% 40,85%
Rörelsekapital/omsättning 27,42% 46,23% 50,44% 57,16% 50,01% 37,40% 31,99% 23,50% 24,96% 23,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,70% 77,21% 70,84% 74,87% 73,92% 70,04% 71,79% 69,93% 73,11% 70,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,09% 258,62% 215,96% 281,53% 262,91% 233,96% 213,97% 148,45% 160,05% 172,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...