Visa allt om Aug. Hellmér Smides & Mek.verkstad Aktiebolag
Visa allt om Aug. Hellmér Smides & Mek.verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 148 1 216 1 348 1 280 1 646 1 490 1 304 1 535 1 993 1 982
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 83 -3 210 81 378 235 48 136 473 264
Resultat efter finansnetto 68 -15 199 79 382 237 30 111 442 242
Årets resultat 39 5 115 46 211 173 22 82 318 173
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 091 1 110 1 128 1 107 1 088 1 092 1 092 1 144 1 196 1 248
Omsättningstillgångar 2 409 2 222 2 259 2 161 2 298 2 034 1 808 1 814 1 581 1 467
Tillgångar 3 500 3 332 3 387 3 268 3 386 3 127 2 901 2 959 2 777 2 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 680 2 641 2 636 2 521 2 675 2 463 2 291 2 269 2 187 1 929
Obeskattade reserver 161 143 166 116 96 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 225 242 258 275 292 308 325 342 358 375
Kortfristiga skulder 435 307 327 357 324 355 285 349 232 411
Skulder och eget kapital 3 500 3 332 3 387 3 268 3 386 3 127 2 901 2 959 2 777 2 715
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 520 0 - 529 583 307 437
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 542 523 0 550 528 0 0 285 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 213 147 208 191 180 191 213 206 242
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 200 0 0 0 0 60
Omsättning 1 148 1 216 1 348 1 280 1 646 1 490 1 304 1 535 1 993 1 982
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 574 608 674 640 823 745 652 768 498 496
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 369 386 337 359 374 364 363 401 204 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 102 15 234 94 382 235 100 188 525 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,59% -9,79% 5,31% -22,24% 10,47% 14,26% -15,05% -22,98% 0,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,40% -0,06% 6,38% 2,94% 11,87% 8,22% 1,65% 4,60% 17,18% 9,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,32% -0,16% 16,02% 7,50% 24,42% 17,25% 3,68% 8,86% 23,93% 13,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,20% 81,25% 85,91% 83,05% 84,51% 81,54% 82,36% 80,78% 82,24% 78,61%
Rörelsekapital/omsättning 171,95% 157,48% 143,32% 140,94% 119,93% 112,68% 116,79% 95,44% 67,69% 53,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,16% 82,61% 81,65% 79,91% 81,09% 78,77% 78,97% 76,68% 78,75% 71,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 542,07% 704,56% 670,95% 588,24% 688,58% 553,52% 612,28% 499,43% 649,14% 339,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...