Visa allt om Expert Skellefteå Aktiebolag
Visa allt om Expert Skellefteå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 12 597 13 943 14 513 16 112 16 167 11 858 16 509 15 607 13 036 16 574
Övrig omsättning 18 - - - - - - - - 75
Rörelseresultat (EBIT) 154 263 177 187 144 376 162 186 725 -139
Resultat efter finansnetto 154 255 160 177 149 348 123 152 669 386
Årets resultat 79 222 90 136 105 254 -27 73 472 356
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 28 8 117 296 448 545 766 258 369
Omsättningstillgångar 4 417 4 747 5 015 4 263 5 551 5 513 3 135 3 070 3 008 4 339
Tillgångar 4 487 4 775 5 023 4 380 5 847 5 961 3 680 3 835 3 266 4 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 730 1 650 1 428 1 338 1 202 1 097 843 870 797 324
Obeskattade reserver 249 204 239 197 197 199 199 210 160 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 72 72 215 549 645 2 068
Kortfristiga skulder 2 509 2 920 3 356 2 845 4 376 4 593 2 423 2 206 1 663 2 236
Skulder och eget kapital 4 487 4 775 5 023 4 380 5 847 5 961 3 680 3 835 3 266 4 708
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 130 182 168 51 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 776 1 958 1 830 1 991 1 814 906 1 565 1 526 1 375 1 431
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 587 690 602 712 632 414 681 675 536 769
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 615 13 943 14 513 16 112 16 167 11 858 16 509 15 607 13 036 16 649
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 800 1 992 2 073 2 302 2 310 1 976 2 752 2 601 2 173 2 762
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 341 384 352 388 354 266 410 400 328 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 176 272 285 351 317 494 383 433 883 18
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,65% -3,93% -9,92% -0,34% 36,34% - 5,78% 19,72% -21,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,43% 5,51% 3,54% 4,27% 2,60% 6,32% 4,65% 5,32% 23,03% 8,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,22% 1,89% 1,23% 1,16% 0,94% 3,18% 1,04% 1,31% 5,77% 2,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,69% 30,50% 28,50% 27,58% 25,58% 26,67% 27,80% 28,38% 31,11% 26,31%
Rörelsekapital/omsättning 15,15% 13,10% 11,43% 8,80% 7,27% 7,76% 4,31% 5,54% 10,32% 12,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,88% 37,89% 32,14% 34,06% 23,04% 20,86% 26,89% 26,72% 27,93% 8,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,63% 82,84% 86,17% 66,71% 75,27% 63,47% 37,97% 42,48% 68,43% 128,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...