Visa allt om Torsbo Handels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 85 612 84 228 87 279 86 374 91 190 85 155 86 932 84 837 82 050 78 861
Övrig omsättning 0 0 233 43 186 160 30 0 33 160
Rörelseresultat (EBIT) 3 666 3 112 7 320 6 194 10 064 7 147 6 918 9 238 8 168 9 361
Resultat efter finansnetto 2 877 1 690 5 322 4 180 7 829 5 231 4 687 7 134 6 055 7 799
Årets resultat 3 479 2 977 4 175 3 229 4 545 3 980 4 661 4 592 3 885 6 308
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 137 1 311 1 467 1 664 1 764 1 827 2 112 2 012 1 816 1 411
Omsättningstillgångar 103 665 106 339 111 984 112 360 111 606 107 485 100 290 96 726 88 618 80 786
Tillgångar 104 802 107 650 113 451 114 024 113 369 109 312 102 401 98 738 90 434 82 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 389 58 071 57 254 53 835 51 362 47 357 43 927 39 807 35 755 32 409
Obeskattade reserver 3 799 5 382 7 540 7 591 7 567 5 581 5 402 6 754 5 891 5 166
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 510 28 176 33 808 35 581 38 063 37 038 38 104 33 322 32 267 30 662
Kortfristiga skulder 13 103 16 021 14 850 17 018 16 378 19 337 14 969 18 856 16 521 13 959
Skulder och eget kapital 104 802 107 650 113 451 114 024 113 369 109 312 102 401 98 738 90 434 82 197
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 1 096 1 039 1 037 1 024 982 1 033 - - 601 585
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 802 2 829 2 841 2 799 3 054 3 167 4 716 3 941 3 198 2 709
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 561 1 688 1 731 1 440 1 468 1 474 1 546 1 295 1 320 1 159
Utdelning till aktieägare 9 720 2 160 2 160 756 756 540 540 540 540 540
Omsättning 85 612 84 228 87 512 86 417 91 376 85 315 86 962 84 837 82 083 79 021
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 12 12 12 12 13 13 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 783 7 019 7 273 7 198 7 599 7 096 6 687 6 526 6 838 7 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 507 513 484 475 475 482 403 431 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 841 3 335 7 580 6 447 10 334 7 423 7 177 9 452 8 372 9 566
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,64% -3,50% 1,05% -5,28% 7,09% -2,04% 2,47% 3,40% 4,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,50% 2,89% 6,45% 5,43% 8,88% 6,74% 6,76% 9,36% 9,03% 11,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,28% 3,70% 8,39% 7,17% 11,04% 8,65% 7,96% 10,89% 9,95% 11,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,29% 15,45% 19,63% 18,10% 21,65% 18,85% 19,26% 22,10% 20,87% 21,14%
Rörelsekapital/omsättning 105,78% 107,23% 111,29% 110,38% 104,43% 103,51% 98,15% 91,79% 87,87% 84,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,50% 57,84% 55,65% 52,41% 50,51% 47,31% 47,01% 45,36% 44,34% 44,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,69% 50,95% 25,84% 31,06% 29,42% 36,97% 35,04% 25,80% 19,46% 26,23%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...