Visa allt om Bergboö Konsult AB
Visa allt om Bergboö Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 653 6 266 4 689 5 148 3 684 1 588 2 421 2 087 2 294
Övrig omsättning 29 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -225 -741 959 944 360 -310 -183 550 -16 -104
Resultat efter finansnetto -224 -742 1 016 835 321 -331 -185 535 -48 -122
Årets resultat -80 9 365 405 143 105 -36 185 12 -28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 299 386 516 878 810 1 046 453 580 744 230
Omsättningstillgångar 144 467 1 198 3 928 892 612 351 640 528 1 176
Tillgångar 443 852 1 714 4 806 1 702 1 658 805 1 220 1 272 1 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 409 712 525 370 227 257 528 497 640
Obeskattade reserver 0 19 785 320 80 0 0 140 0 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 114 425 218 3 961 1 252 1 431 548 552 774 705
Skulder och eget kapital 443 852 1 714 4 806 1 702 1 658 805 1 220 1 272 1 405
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 120 119 105 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 655 1 548 691 1 257 786 161 181 148 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 185 356 608 330 562 88 96 113 68
Utdelning till aktieägare 200 0 0 178 250 0 135 235 155 155
Omsättning 29 653 6 266 4 689 5 148 3 684 1 588 2 421 2 087 2 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 327 2 089 2 345 2 574 1 842 794 1 211 1 044 1 147
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 915 674 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -138 -741 959 944 360 -310 -183 550 -16 -104
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -89,58% 33,63% -8,92% 39,74% 131,99% -34,41% 16,00% -9,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -86,97% 67,91% 19,64% 21,15% -18,70% -22,61% 45,49% -1,10% -7,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -113,48% 18,58% 20,13% 6,99% -8,41% -11,46% 22,92% -0,67% -4,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 6,43% 15,64% -0,70% -6,99% -22,23% -12,41% 3,63% -11,79% 20,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,27% 49,74% 77,26% 15,83% 25,20% 13,69% 31,93% 51,54% 39,07% 48,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,32% 109,88% 549,54% 99,17% 71,25% 42,70% 63,87% 115,76% 68,09% 166,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...