Visa allt om Ångermanlands Bilförsäljningsaktiebolag
Visa allt om Ångermanlands Bilförsäljningsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 31 270 29 649 26 264 25 954 33 843 31 244 26 096 26 853 42 026 38 171
Övrig omsättning 140 58 37 26 - 73 61 82 62 42
Rörelseresultat (EBIT) 75 -450 -500 -753 308 193 -249 -1 579 438 362
Resultat efter finansnetto 126 -403 -557 -859 215 133 -274 -1 652 318 255
Årets resultat 126 -403 -557 -859 215 133 -274 -1 120 190 147
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 78 171 145 116 142 185 208 223 283
Omsättningstillgångar 5 112 2 708 2 898 4 568 5 276 4 942 4 753 3 625 5 625 4 742
Tillgångar 5 129 2 787 3 068 4 713 5 392 5 084 4 938 3 833 5 849 5 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 125 125 125 718 503 270 544 1 664 1 474
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 532 483
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 049 974 1 463 2 458 2 781 2 384 2 100 1 469 859 888
Kortfristiga skulder 1 828 1 686 1 479 2 130 1 893 2 197 2 568 1 820 2 795 2 180
Skulder och eget kapital 5 129 2 787 3 068 4 713 5 392 5 084 4 938 3 833 5 849 5 025
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 300 300 292 334 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 342 2 387 2 573 2 691 2 831 2 313 2 397 2 733 2 526 2 498
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 1 085 1 110 1 108 1 216 1 324 1 198 1 195 1 299 1 248 1 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 410 29 707 26 301 25 980 33 843 31 317 26 157 26 935 42 088 38 213
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 474 3 294 2 918 2 884 3 760 3 472 2 900 2 441 3 821 3 470
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 400 418 442 470 436 439 399 385 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 -358 -400 -699 372 265 -176 -1 453 556 491
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,47% 12,89% 1,19% -23,31% 8,32% 19,73% -2,82% -36,10% 10,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,11% -11,19% -14,63% -15,43% 5,82% 3,87% -4,92% -41,12% 7,54% 7,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,67% -1,05% -1,71% -2,80% 0,93% 0,63% -0,93% -5,87% 1,05% 0,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,36% 19,64% 22,60% 23,37% 22,35% 21,89% 24,70% 23,06% 19,19% 19,92%
Rörelsekapital/omsättning 10,50% 3,45% 5,40% 9,39% 10,00% 8,79% 8,37% 6,72% 6,73% 6,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,91% 4,49% 4,07% 2,65% 13,32% 9,89% 5,47% 14,19% 35,00% 36,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,08% 51,25% 36,98% 64,65% 81,83% 54,62% 63,01% 47,53% 50,38% 45,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...