Visa allt om Electra-Box Diagnostica Aktiebolag
Visa allt om Electra-Box Diagnostica Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 0 44 732 52 621 54 020 51 756 47 177 49 027 75 388 76 811 70 462
Övrig omsättning 57 32 45 263 115 2 665 1 638 1 901 1 387 2 352
Rörelseresultat (EBIT) 13 -3 311 831 2 534 3 356 2 196 5 505 1 478 -237 3 604
Resultat efter finansnetto 10 5 214 3 175 5 434 7 262 6 781 9 508 6 781 5 167 8 346
Årets resultat -93 8 574 3 981 2 073 6 335 5 757 7 295 6 344 5 545 7 499
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 488 6 767 5 714 5 078 6 137 5 238 1 943 2 084 1 589 1 788
Omsättningstillgångar 7 985 8 522 14 199 13 756 16 688 12 025 28 157 22 970 20 901 23 686
Tillgångar 14 473 15 289 19 913 18 834 22 825 17 263 30 099 25 054 22 489 25 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 060 14 153 5 579 5 377 9 804 8 969 22 212 15 285 13 641 12 796
Obeskattade reserver 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 1 996 831 836 1 371
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 413 1 136 9 834 10 957 10 521 5 794 5 892 8 938 8 012 11 307
Skulder och eget kapital 14 473 15 289 19 913 18 834 22 825 17 263 30 099 25 054 22 489 25 474
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 721 2 318 2 658 1 550 5 090 4 693 4 347
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 128 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda - 8 513 9 034 6 874 5 985 5 919 4 915 6 529 6 689 5 781
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 3 959 4 509 5 241 4 230 4 478 3 452 5 370 5 351 4 984
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 500 6 500 5 500 19 000 0 4 700 4 700
Omsättning 57 44 764 52 666 54 283 51 871 49 842 50 665 77 289 78 198 72 814
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 12 16 16 16 17 17 17 19 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 728 3 289 3 376 3 235 2 775 2 884 4 435 4 043 4 697
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 095 889 865 783 805 604 1 032 911 1 040
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 -2 302 1 767 3 251 3 873 2 657 5 698 1 730 37 3 860
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -14,99% -2,59% 4,37% 9,71% -3,77% -34,97% -1,85% 9,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 34,24% 16,07% 28,85% 32,19% 39,29% 31,59% 27,08% 23,96% 34,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 11,70% 6,08% 10,06% 14,20% 14,38% 19,40% 9,00% 7,01% 12,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 42,10% 42,20% 45,18% 46,28% 47,93% 39,35% 32,07% 30,48% 35,15%
Rörelsekapital/omsättning - 16,51% 8,30% 5,18% 11,92% 13,21% 45,41% 18,61% 16,78% 17,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,15% 92,57% 37,81% 38,90% 51,03% 62,63% 78,68% 63,45% 63,33% 54,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 933,41% 750,18% 120,96% 109,15% 147,85% 179,00% 454,02% 238,40% 240,83% 194,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...