Visa allt om Bilia BMU AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 150 967 3 150 130 3 113 561 3 125 328 1 900 159 1 500 397 1 341 017 1 037 777 957 713 998 954
Övrig omsättning 1 623 0 0 0 0 16 932 1 704 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 95 038 84 542 55 370 61 897 65 021 47 891 36 366 24 617 22 088 26 369
Resultat efter finansnetto 84 811 73 798 43 827 49 924 42 463 44 713 31 846 20 489 17 689 23 080
Årets resultat 0 0 0 42 581 0 0 0 0 0 19 742
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 406 83 664 106 803 134 497 36 072 22 005 25 216 32 589 35 506 16 814
Omsättningstillgångar 904 804 961 748 801 241 831 997 488 923 314 068 215 986 170 164 188 336 185 184
Tillgångar 967 210 1 045 412 908 044 966 494 524 995 336 073 241 202 202 753 223 842 201 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 599 39 599 39 599 39 599 6 270 6 270 6 270 1 504 1 504 1 504
Obeskattade reserver 16 156 8 360 6 868 5 730 6 300 10 400 11 800 11 618 27 978 28 886
Avsättningar (tkr) 1 662 2 897 4 101 5 470 742 656 566 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 909 793 994 556 857 476 915 695 511 683 318 747 222 566 189 631 194 360 171 608
Skulder och eget kapital 967 210 1 045 412 908 044 966 494 524 995 336 073 241 202 202 753 223 842 201 998
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 200 1 562 1 784 1 833 1 866 2 286 2 626 2 790 2 770 2 763
Varav tantiem till styrelse & VD - 600 100 394 - - 200 281 141 490
Löner till övriga anställda 130 699 138 696 146 724 135 541 72 143 57 779 52 962 39 623 35 691 34 820
Varav resultatlön till övriga anställda - 1 115 750 861 - - 40 - - -
Sociala kostnader 62 450 66 083 46 601 63 807 35 899 28 316 23 811 21 399 15 941 15 425
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 152 590 3 150 130 3 113 561 3 125 328 1 900 159 1 517 329 1 342 721 1 037 777 957 713 998 954
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 232 293 346 297 145 132 110 100 91 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 582 10 751 8 999 10 523 13 105 11 367 12 191 10 378 10 524 12 182
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 842 704 564 677 758 670 722 638 622 671
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 038 84 542 89 232 94 894 71 864 53 589 41 724 28 070 25 018 28 624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,03% 1,17% -0,38% 64,48% 26,64% 11,89% 29,22% 8,36% -4,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,87% 8,15% 6,17% 6,47% 12,53% 14,42% 15,33% 12,43% 10,14% 13,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,03% 2,70% 1,80% 2,00% 3,46% 3,23% 2,76% 2,43% 2,37% 2,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,18% 13,92% 13,35% 12,67% 12,47% 11,44% 11,61% 12,62% 12,43% 12,02%
Rörelsekapital/omsättning -0,16% -1,04% -1,81% -2,68% -1,20% -0,31% -0,49% -1,88% -0,63% 1,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,40% 4,41% 4,95% 4,56% 2,13% 4,28% 6,42% 5,21% 9,88% 11,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,86% 22,41% 17,54% 22,99% 15,71% 18,62% 21,44% 17,11% 24,57% 21,64%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...