Visa allt om BTG Instruments AB
Visa allt om BTG Instruments AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 272 805 277 266 237 450 222 032 233 181 234 317 238 527 215 299 218 216 221 152
Övrig omsättning 6 481 7 764 6 180 13 571 12 096 17 973 13 030 21 316 27 843 23 063
Rörelseresultat (EBIT) 13 566 23 746 22 661 21 506 19 014 29 470 24 960 12 278 19 125 22 378
Resultat efter finansnetto 13 547 23 771 22 679 21 708 19 638 30 322 24 858 12 166 22 225 25 165
Årets resultat 14 329 21 763 18 251 17 759 12 303 19 990 16 272 6 855 14 897 18 689
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 167 11 621 13 797 15 768 17 261 31 837 31 371 28 846 31 943 33 735
Omsättningstillgångar 108 815 117 363 113 878 105 212 128 488 115 316 118 368 74 765 143 311 143 062
Tillgångar 120 982 128 984 127 675 120 980 145 749 147 153 149 739 103 611 175 254 176 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 216 38 087 34 324 33 573 47 857 55 554 51 864 42 447 110 592 114 385
Obeskattade reserver 35 000 40 000 44 326 45 306 46 802 43 646 41 116 37 851 36 908 36 292
Avsättningar (tkr) 3 695 3 779 3 120 3 066 3 345 3 345 2 500 2 478 0 1 057
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 906 0
Kortfristiga skulder 52 071 47 118 45 905 39 035 47 745 44 608 54 259 20 835 26 848 25 063
Skulder och eget kapital 120 982 128 984 127 675 120 980 145 749 147 153 149 739 103 611 175 254 176 797
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 590 1 152 - 1 313 1 437 1 441 1 229 1 060 502 899
Varav tantiem till styrelse & VD 426 0 - 194 326 342 161 0 - -
Löner till övriga anställda 39 613 35 787 34 011 28 494 26 888 26 107 23 781 22 297 26 093 30 693
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 657 16 026 14 592 13 518 13 265 11 561 11 001 11 816 12 620 15 092
Utdelning till aktieägare 14 400 22 200 18 000 17 500 30 000 20 000 16 300 6 855 75 000 18 689
Omsättning 279 286 285 030 243 630 235 603 245 277 252 290 251 557 236 615 246 059 244 215
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 81 77 69 71 71 69 66 64 71 86
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 368 3 601 3 441 3 127 3 284 3 396 3 614 3 364 3 073 2 572
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 755 706 725 626 600 586 570 568 569 563
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 382 25 764 24 824 23 532 22 452 32 738 27 960 15 080 22 091 26 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,61% 16,77% 6,94% -4,78% -0,48% -1,76% 10,79% -1,34% -1,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,23% 18,44% 17,81% 17,98% 13,52% 20,63% 16,67% 11,90% 12,70% 14,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,98% 8,58% 9,58% 9,80% 8,45% 12,96% 10,46% 5,73% 10,20% 11,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,71% 70,80% 71,91% 69,23% 70,82% 70,58% 69,35% 65,45% 55,40% 48,86%
Rörelsekapital/omsättning 20,80% 25,33% 28,63% 29,81% 34,63% 30,18% 26,88% 25,05% 53,37% 53,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,54% 53,72% 53,96% 56,96% 56,50% 59,61% 54,87% 67,89% 78,27% 79,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,04% 152,96% 160,53% 177,98% 203,63% 183,03% 169,73% 232,11% 412,04% 444,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...