Visa allt om Gösta Ericson Radio TV Sport Aktiebolag
Visa allt om Gösta Ericson Radio TV Sport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 703 5 942 5 840 5 827 5 399 7 281 7 295 7 389 8 115 8 845
Övrig omsättning 126 153 204 151 913 270 287 298 484 603
Rörelseresultat (EBIT) 145 -153 157 155 792 141 -146 -140 334 63
Resultat efter finansnetto 65 -237 24 6 353 -225 -479 -493 -38 -313
Årets resultat 65 -237 24 6 353 -225 -479 -493 -38 -243
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 4 0 0 0 3 117 3 225 3 335 3 446 3 553
Omsättningstillgångar 1 612 1 736 1 618 1 994 1 622 1 789 1 948 1 924 2 335 2 742
Tillgångar 1 615 1 740 1 618 1 994 1 622 4 906 5 173 5 259 5 781 6 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -440 -505 -268 126 -298 -951 -726 -247 246 84
Obeskattade reserver 0 0 0 -418 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 699 772 711 653 201 3 121 3 201 3 261 3 220 3 555
Kortfristiga skulder 1 355 1 473 1 175 1 633 1 719 2 736 2 698 2 246 2 314 2 655
Skulder och eget kapital 1 615 1 740 1 618 1 994 1 622 4 906 5 173 5 259 5 781 6 294
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 88 110 154 261
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 533 512 421 373 655 437 479 490 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 219 193 195 153 258 214 260 299 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 829 6 095 6 044 5 978 6 312 7 551 7 582 7 687 8 599 9 448
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 352 2 971 2 920 2 914 2 700 2 427 2 432 2 463 2 705 2 948
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 328 377 363 309 264 310 256 287 315 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 146 -152 157 155 858 249 -36 -29 447 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,85% 1,75% 0,22% 7,93% -25,85% -0,19% -1,27% -8,95% -8,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,98% -8,62% 9,70% 7,77% 48,83% 2,87% -2,82% -2,66% 5,78% 1,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,08% -2,52% 2,69% 2,66% 14,67% 1,94% -2,00% -1,89% 4,12% 0,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,92% 23,12% 27,28% 27,54% 25,52% 25,53% 18,12% 17,49% 20,32% 14,62%
Rörelsekapital/omsättning 5,46% 4,43% 7,59% 6,20% -1,80% -13,01% -10,28% -4,36% 0,26% 0,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -27,24% -29,02% -16,56% -10,03% -18,37% -19,38% -14,03% -4,70% 4,26% 1,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,32% 12,36% 14,55% 18,92% 19,55% 13,85% 14,27% 16,34% 23,98% 28,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...