Visa allt om Aktiebolaget Cemek
Visa allt om Aktiebolaget Cemek

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 356 20 344 19 010 17 184 14 289 10 422 9 990 11 354 6 446 9 100
Övrig omsättning 1 037 955 1 165 980 1 054 1 036 850 888 709 739
Rörelseresultat (EBIT) 311 106 1 593 459 629 646 103 113 209 63
Resultat efter finansnetto 73 -76 1 422 321 560 584 54 57 132 13
Årets resultat 14 9 749 174 307 323 36 39 81 13
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 513 8 771 9 030 8 956 208 240 223 284 299 342
Omsättningstillgångar 5 623 5 932 5 316 4 400 2 817 2 388 1 202 1 547 1 588 1 484
Tillgångar 14 137 14 704 14 345 13 355 3 025 2 627 1 426 1 831 1 887 1 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 605 8 741 9 032 8 433 547 568 295 319 340 278
Obeskattade reserver 648 645 785 392 312 172 27 27 27 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 155 3 291 1 943 1 888 100 0 0 280 519 0
Kortfristiga skulder 1 729 2 026 2 586 2 641 2 066 1 888 1 104 1 205 1 001 1 547
Skulder och eget kapital 14 137 14 704 14 345 13 355 3 025 2 627 1 426 1 831 1 887 1 825
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 852 846 848 316 160 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 868 2 034 2 402 1 624 730 543 531 1 124 888 909
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 524 617 649 535 524 469 453 553 394 447
Utdelning till aktieägare 150 150 300 150 210 250 50 60 60 20
Omsättning 11 393 21 299 20 175 18 164 15 343 11 458 10 840 12 242 7 155 9 839
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 9 7 7 6 6 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 479 2 906 2 112 2 455 2 041 1 737 1 665 1 892 1 289 1 517
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 273 385 343 312 316 321 315 345 294 268
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 569 364 1 876 518 661 679 164 155 251 117
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,10% 7,02% 10,63% 20,26% 37,10% 4,32% -12,01% 76,14% -29,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,20% 0,84% 11,10% 3,44% 20,79% 24,59% 7,22% 6,23% 11,08% 3,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,00% 0,60% 8,38% 2,67% 4,40% 6,20% 1,03% 1,00% 3,24% 0,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,57% 17,38% 28,67% 18,81% 23,02% 28,76% 26,62% 25,52% 31,88% 22,33%
Rörelsekapital/omsättning 37,60% 19,20% 14,36% 10,24% 5,26% 4,80% 0,98% 3,01% 9,11% -0,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,44% 62,87% 67,23% 65,31% 25,68% 26,45% 22,08% 18,48% 19,05% 15,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 315,73% 285,88% 127,88% 163,20% 131,46% 120,50% 44,02% 69,54% 93,01% 50,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...