Visa allt om Aktiebolaget Bromanco
Visa allt om Aktiebolaget Bromanco

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 433 542 305 408 290 1 065 400 172 347 950
Övrig omsättning - - - - - - - - 450 -
Rörelseresultat (EBIT) 64 5 -195 -112 -304 184 65 -228 -192 512
Resultat efter finansnetto 38 -23 -226 -145 -326 156 40 -312 -224 496
Årets resultat 38 -23 -226 -145 -326 156 40 -312 -241 430
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 175 221 368 284 446 586 718 859 85
Omsättningstillgångar 405 259 198 389 333 553 344 324 473 555
Tillgångar 545 434 419 758 618 999 930 1 043 1 332 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 77 100 105 -30 296 139 101 73 544
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 267 83 83 304 404 436 436 388 775 0
Kortfristiga skulder 162 274 236 349 244 267 354 555 483 95
Skulder och eget kapital 545 434 419 758 618 999 930 1 043 1 332 640
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 86 535 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 - 0 0 53 0 0 28 166 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 433 542 305 408 290 1 065 400 172 797 950
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 0 0 1 167 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 433 - - - 0 - - 172 347 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 30 - - - 0 - - 118 718 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 100 45 -47 -16 -271 345 223 -115 -192 512
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,11% 77,70% -25,25% 40,69% -72,77% 166,25% 132,56% -50,43% -63,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,74% 1,38% -46,54% -14,78% -49,19% 18,42% 6,99% -21,76% -14,41% 80,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,78% 1,11% -63,93% -27,45% -104,83% 17,28% 16,25% -131,98% -55,33% 53,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,97% 83,21% 59,34% 73,28% 86,55% 70,23% 90,50% 86,63% 62,25% 69,26%
Rörelsekapital/omsättning 56,12% -2,77% -12,46% 9,80% 30,69% 26,85% -2,50% -134,30% -2,88% 48,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,10% 17,74% 23,87% 13,85% -4,85% 29,63% 14,95% 9,68% 5,48% 85,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,22% 48,54% 44,92% 66,48% 47,95% 162,92% 17,23% 1,62% 36,85% 371,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...