Visa allt om Aktiebolaget C J Björnberg
Visa allt om Aktiebolaget C J Björnberg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 108 207 69 222 119 969 51 903 57 437 88 346 62 946 56 532 77 216 111 173
Övrig omsättning 1 902 81 525 2 728 947 345 239 130 269 158
Rörelseresultat (EBIT) 9 066 10 269 20 465 6 450 4 404 11 592 5 272 2 439 1 567 4 876
Resultat efter finansnetto 9 039 10 266 20 538 6 432 4 410 11 576 5 290 2 657 1 724 4 902
Årets resultat 141 83 15 904 4 703 3 218 8 497 3 864 1 857 1 186 3 559
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 163 101 123 308 596 341 672 733 513
Omsättningstillgångar 36 057 29 954 19 152 28 129 16 998 20 769 21 143 24 571 25 864 31 830
Tillgångar 36 192 30 117 19 253 28 252 17 306 21 365 21 484 25 243 26 597 32 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 660 2 536 2 411 2 404 2 403 2 414 2 428 9 481 6 221 6 403
Obeskattade reserver 0 8 19 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 295 1 264 1 253 6 38 19 215 259 333 427
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 237 26 309 15 570 25 842 14 866 18 932 18 841 15 503 20 044 25 514
Skulder och eget kapital 36 192 30 117 19 253 28 252 17 306 21 365 21 484 25 243 26 597 32 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 755 600 600 700 856 1 355 1 308 1 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 111 15 150 16 049 13 927 13 159 12 802 12 445 14 208 15 955 15 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 035 5 543 6 106 5 517 5 248 5 123 5 168 5 882 6 809 6 758
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 060 6 960 0 0
Omsättning 110 109 69 303 120 494 54 631 58 384 88 691 63 185 56 662 77 485 111 331
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 64 38 41 34 35 35 37 42 46 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 691 1 822 2 926 1 527 1 641 2 524 1 701 1 346 1 679 2 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 585 551 577 605 566 549 515 529 546 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 126 10 358 20 531 6 550 4 515 11 847 5 509 2 811 2 048 5 222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,32% -42,30% 131,14% -9,63% -34,99% 40,35% 11,35% -26,79% -30,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,12% 34,14% 106,68% 22,95% 25,64% 54,31% 24,74% 10,83% 6,63% 15,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,40% 14,85% 17,12% 12,49% 7,73% 13,13% 8,44% 4,84% 2,28% 4,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,18% 53,88% 53,21% 28,35% 49,39% 65,46% 36,68% 38,46% 41,53% 46,60%
Rörelsekapital/omsättning 4,45% 5,27% 2,99% 4,41% 3,71% 2,08% 3,66% 16,04% 7,54% 5,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,88% 8,44% 12,60% 8,51% 13,89% 11,30% 11,30% 37,56% 23,39% 19,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,43% 113,85% 123,01% 108,85% 111,87% 109,49% 111,93% 157,70% 128,34% 124,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...