Visa allt om Optiker Jahnke Aktiebolag
Visa allt om Optiker Jahnke Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 7 631 7 589 5 799 5 925 5 142 4 852 4 847 6 258 5 398 6 170
Övrig omsättning 555 502 398 1 748 332 319 203 410 283 -
Rörelseresultat (EBIT) 503 156 -689 123 -1 575 -1 963 -1 442 -711 -1 087 -700
Resultat efter finansnetto 500 152 -715 341 -1 604 -2 119 -1 444 -788 -1 203 -658
Årets resultat 1 848 1 318 826 1 943 -98 -619 -55 552 30 329
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 666 400 481 439 616 794 557 558 677 785
Omsättningstillgångar 4 427 4 514 2 770 4 229 2 317 2 509 2 762 3 103 2 913 3 101
Tillgångar 5 094 4 914 3 250 4 668 2 933 3 304 3 319 3 661 3 590 3 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 663 2 715 1 897 3 271 1 328 1 426 2 172 2 348 1 896 1 966
Obeskattade reserver 500 500 0 0 0 0 0 153 462 640
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 931 1 699 1 353 1 397 1 605 1 877 1 147 1 159 1 233 1 280
Skulder och eget kapital 5 094 4 914 3 250 4 668 2 933 3 304 3 319 3 661 3 590 3 886
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 240 200 71
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 356 1 894 2 267 2 298 1 950 2 045 2 052 1 710 1 813
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 081 887 869 830 715 725 927 893 876
Utdelning till aktieägare 1 200 1 900 500 1 200 0 0 127 120 100 100
Omsättning 8 186 8 091 6 197 7 673 5 474 5 171 5 050 6 668 5 681 6 170
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 090 1 084 828 741 643 607 606 782 675 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 496 406 398 397 338 349 408 353 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 655 323 -531 331 -1 373 -1 766 -1 355 -591 -967 -590
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,55% 30,87% -2,13% 15,23% 5,98% 0,10% -22,55% 15,93% -12,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,87% 3,17% -21,14% 7,33% -53,56% -59,38% -43,45% -19,37% -30,17% -16,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,59% 2,06% -11,85% 5,77% -30,55% -40,44% -29,75% -11,33% -20,06% -10,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,53% 59,18% 52,77% 53,32% 52,68% 47,07% 48,81% 53,40% 51,63% 53,89%
Rörelsekapital/omsättning 32,71% 37,09% 24,44% 47,80% 13,85% 13,03% 33,32% 31,06% 31,12% 29,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,93% 63,19% 58,37% 70,07% 45,28% 43,16% 65,44% 67,22% 62,08% 62,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,40% 191,94% 104,51% 207,87% 69,16% 69,69% 129,38% 132,79% 107,54% 121,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...