Visa allt om Mälby Glas Aktiebolag
Visa allt om Mälby Glas Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 717 9 662 9 762 10 011 10 940 9 193 9 123 7 086 7 188 6 697
Övrig omsättning - - 15 - 25 45 - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 331 1 000 939 1 215 1 612 2 015 1 767 429 894 317
Resultat efter finansnetto 2 474 917 1 215 1 385 2 012 1 808 1 776 418 1 128 319
Årets resultat 2 067 524 761 789 1 216 943 1 245 301 797 655
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 770 4 074 4 091 4 198 4 248 3 445 3 591 4 542 4 067 3 820
Omsättningstillgångar 10 679 9 661 9 457 8 626 8 767 7 825 7 229 4 660 5 002 4 533
Tillgångar 15 449 13 735 13 548 12 824 13 016 11 270 10 820 9 202 9 069 8 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 685 7 418 7 894 8 333 7 944 7 228 8 285 7 541 7 489 6 942
Obeskattade reserver 1 972 1 927 1 689 1 400 1 032 548 96 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 719 2 424 1 864 1 398 1 800 1 800 1 000 500 250 250
Kortfristiga skulder 2 073 1 965 2 100 1 692 2 240 1 693 1 439 1 161 1 329 1 161
Skulder och eget kapital 15 449 13 735 13 548 12 824 13 016 11 270 10 820 9 202 9 069 8 353
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 062 783 583 594 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 150 150 150 150 160
Löner till övriga anställda 1 562 1 513 1 533 1 425 1 254 144 557 69 641 661
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 707 608 653 594 556 473 518 373 454 497
Utdelning till aktieägare 800 800 1 000 1 200 400 500 2 000 500 250 250
Omsättning 10 717 9 662 9 777 10 011 10 965 9 238 9 123 7 086 7 188 6 702
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 679 2 416 2 441 2 503 2 735 2 298 2 281 1 417 1 438 1 339
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 549 557 517 472 420 469 325 337 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 556 1 202 1 114 1 420 1 838 2 161 1 950 597 1 014 395
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,92% -1,02% -2,49% -8,49% 19,00% 0,77% 28,75% -1,42% 7,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,27% 7,41% 9,68% 11,18% 16,28% 17,98% 16,86% 4,88% 12,66% 4,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,46% 10,54% 13,44% 14,32% 19,37% 22,04% 19,99% 6,34% 15,97% 5,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,85% 45,64% 47,15% 46,89% 41,78% 46,80% 47,55% 38,47% 44,45% 38,03%
Rörelsekapital/omsättning 80,30% 79,65% 75,36% 69,26% 59,66% 66,70% 63,47% 49,38% 51,10% 50,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,17% 64,95% 67,99% 73,03% 66,88% 67,72% 77,23% 81,95% 82,58% 83,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 461,79% 454,35% 409,57% 443,97% 347,63% 390,25% 420,22% 316,88% 299,25% 319,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...