Visa allt om Aktiebolaget Benzlers
Visa allt om Aktiebolaget Benzlers

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 164 871 166 823 161 743 205 568 214 058 247 843 225 820 269 033 261 768 270 670
Övrig omsättning 6 307 492 1 968 1 165 1 226 4 608 7 693 3 065 739 1 737
Rörelseresultat (EBIT) 6 637 -11 582 -9 318 -445 -4 454 -1 342 -6 363 6 285 1 271 -373
Resultat efter finansnetto 4 200 987 0 -404 -35 635 997 -7 407 5 452 334 -1 721
Årets resultat 3 141 694 -351 -735 -36 811 -436 -8 326 3 230 -2 629 -3 491
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 988 35 750 35 117 33 704 36 038 10 122 13 702 15 148 16 927 18 180
Omsättningstillgångar 102 904 120 428 114 525 95 395 96 459 120 871 115 754 131 586 147 273 138 955
Tillgångar 135 892 156 178 149 642 129 099 132 497 130 993 129 456 146 734 164 200 157 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 124 43 113 41 680 40 860 42 564 53 008 59 821 69 737 80 744 80 822
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 44 264 44 502 44 797 46 259 44 616 41 214 38 214 36 751 0 32 810
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 975 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 504 68 563 63 165 41 980 40 342 36 771 31 421 40 246 49 022 43 503
Skulder och eget kapital 135 892 156 178 149 642 129 099 132 497 130 993 129 456 146 734 164 200 157 135
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 870 1 682 1 920 2 897 2 111 1 973 1 071 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 37 586 - - 200 0 -
Löner till övriga anställda 27 232 32 138 37 056 39 842 40 778 49 087 43 355 44 806 45 710 43 744
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 601 11 498 15 369 17 222 15 076 19 913 17 467 18 607 18 859 16 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 171 178 167 315 163 711 206 733 215 284 252 451 233 513 272 098 262 507 272 407
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 84 88 105 104 104 116 125 125 130
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 536 1 986 1 838 1 958 2 058 2 383 1 947 2 152 2 094 2 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 582 519 606 559 556 691 543 523 525 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 716 -8 872 -6 784 2 441 -2 689 1 760 -3 641 9 884 5 091 1 441
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,17% 3,14% -21,32% -3,97% -13,63% - -16,06% 2,78% -3,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,37% 2,82% 2,01% 1,77% -2,36% 2,64% -4,62% 5,48% 1,39% -0,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,43% 2,64% 1,86% 1,11% -1,46% 1,39% -2,65% 2,99% 0,87% -0,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,70% 21,10% 24,65% 23,17% 22,23% 25,55% 22,94% 21,92% 19,75% 19,40%
Rörelsekapital/omsättning 34,82% 31,09% 31,75% 25,98% 26,22% 33,93% 37,35% 33,95% 37,53% 35,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,94% 27,61% 27,85% 31,65% 32,12% 40,47% 46,21% 47,53% 64,27% 51,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,94% 116,80% 119,26% 150,76% 128,23% 208,66% 254,13% 199,10% 203,55% 211,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 133 193 129 868 126 303 167 110 169 465 207 578 174 795 209 600 204 569 202 442
Övrig omsättning 6 307 492 1 968 1 165 1 226 4 608 7 693 2 839 739 1 736
Rörelseresultat (EBIT) 2 866 -12 474 -10 350 -1 921 -8 536 -7 620 -8 594 -2 766 -8 014 -7 714
Resultat efter finansnetto 409 0 -951 -997 -35 445 -1 474 -3 915 37 020 -9 705 -6 650
Årets resultat 409 0 -951 -997 -35 445 -1 474 -3 915 37 020 -9 705 -6 650
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 260 48 081 47 351 45 871 47 913 22 386 27 045 27 951 29 624 29 987
Omsättningstillgångar 82 876 103 702 97 827 79 555 80 480 108 003 90 188 96 947 82 803 87 735
Tillgångar 128 136 151 783 145 178 125 426 128 393 130 389 117 233 124 898 112 427 117 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 515 38 106 38 106 39 057 40 054 48 819 54 045 57 960 40 279 49 983
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 34 410 0
Avsättningar (tkr) 44 292 44 502 45 191 46 259 45 076 41 214 38 214 36 751 0 32 810
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 975 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 329 69 175 61 881 40 110 38 288 40 356 24 974 30 187 37 738 34 929
Skulder och eget kapital 128 136 151 783 145 178 125 426 128 393 130 389 117 233 124 898 112 427 117 722
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 267 870 1 682 1 920 2 897 2 111 1 973 1 071 289
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 37 588 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 19 341 22 731 28 335 30 916 32 253 39 199 33 232 36 853 37 309 35 389
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 076 10 142 13 279 14 913 13 731 17 704 15 471 16 722 17 141 15 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 752 0 19 338 0
Omsättning 139 500 130 360 128 271 168 275 170 691 212 186 182 488 212 439 205 308 204 178
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 63 66 86 84 86 97 107 107 110
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 718 2 061 1 914 1 943 2 017 2 414 1 802 1 959 1 912 1 840
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 580 526 644 552 570 695 524 519 519 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 788 -10 064 -8 013 783 -6 958 -4 852 -6 119 296 -4 852 -3 888
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,56% 2,82% -24,42% -1,39% -18,36% - -16,61% 2,46% 1,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,74% 2,25% 1,42% 1,34% -2,30% 0,73% -2,12% 31,69% -6,92% -4,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,63% 2,63% 1,63% 1,01% -1,75% 0,46% -1,42% 18,88% -3,81% -2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,06% 15,50% 20,11% 19,78% 17,54% 20,31% 18,73% 17,17% 13,67% 14,28%
Rörelsekapital/omsättning 28,19% 26,59% 28,46% 23,60% 24,90% 32,59% 37,31% 31,85% 22,03% 26,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,06% 25,11% 26,25% 31,14% 31,20% 37,44% 46,10% 46,41% 57,86% 42,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,89% 97,23% 100,85% 124,67% 99,75% 166,05% 230,61% 177,38% 106,96% 129,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...