Visa allt om Leröy Stockholm AB
Visa allt om Leröy Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 195 667 183 694 274 301 193 664 165 265 168 988 170 249 186 583 213 012 200 672
Övrig omsättning 17 066 14 059 - - - - - - - 69
Rörelseresultat (EBIT) -3 218 -10 383 -13 095 -9 414 -12 118 -5 873 3 812 154 -3 700 -701
Resultat efter finansnetto -3 513 -10 828 -13 796 -10 060 -12 574 -5 960 3 893 249 -3 344 -350
Årets resultat 276 33 -6 569 1 220 -5 861 -4 291 2 886 336 4 -20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 044 14 177 16 513 14 742 15 345 14 159 2 052 1 152 1 660 1 981
Omsättningstillgångar 23 182 29 496 40 275 48 925 37 463 27 511 39 148 43 414 44 768 52 519
Tillgångar 39 226 43 673 56 788 63 667 52 808 41 670 41 200 44 566 46 429 54 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 800 20 524 8 491 15 422 14 203 20 064 16 396 20 143 19 808 19 804
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 73 231 290 502 665
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 900 9 211 13 822 17 686 9 700 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 526 13 938 34 475 30 559 28 905 21 534 24 573 24 133 26 119 34 031
Skulder och eget kapital 39 226 43 673 56 788 63 667 52 808 41 670 41 200 44 566 46 429 54 500
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 185 1 233 1 087 1 066 1 178 715 596 190 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 864 9 709 16 642 13 445 12 103 12 548 11 183 10 426 11 711 10 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 426 5 337 6 772 4 966 4 988 5 063 4 316 4 597 4 375 4 594
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 212 733 197 753 274 301 193 664 165 265 168 988 170 249 186 583 213 012 200 741
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 36 50 42 39 40 34 33 39 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 435 5 103 5 486 4 611 4 238 4 225 5 007 5 654 5 462 5 733
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 526 493 608 475 476 523 479 425 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 079 -8 120 -10 777 -7 796 -10 642 -4 789 4 221 952 -2 808 229
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,52% -33,03% 41,64% 17,18% -2,20% -0,74% -8,75% -12,41% 6,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,20% -23,77% -23,06% -14,73% -22,90% -14,00% 9,45% 0,57% -7,18% -0,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,64% -5,65% -4,77% -4,84% -7,32% -3,45% 2,29% 0,14% -1,56% -0,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,63% 15,32% 18,26% 20,88% 22,05% 22,46% 22,90% 17,24% 14,84% 16,45%
Rörelsekapital/omsättning 4,93% 8,47% 2,11% 9,48% 5,18% 3,54% 8,56% 10,33% 8,75% 9,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,03% 46,99% 14,95% 24,22% 26,90% 48,28% 40,21% 45,68% 43,44% 37,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,57% 185,61% 102,68% 147,22% 112,71% 106,19% 145,38% 163,42% 154,68% 141,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...