Visa allt om Vi Omsorg i Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 118 148 109 297 101 295 90 748 86 175 88 289 92 437 85 505 74 086 57 565
Övrig omsättning 67 147 25 4 96 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 7 897 7 752 6 517 6 345 5 639 -382 4 785 6 783 6 585 4 579
Resultat efter finansnetto 8 015 7 962 6 676 6 495 5 765 -205 4 782 7 086 6 739 4 757
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 4 222 5 264 3 789
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 31 58 98 149 214 69 100 170 6 275
Omsättningstillgångar 23 191 18 645 22 140 19 742 19 996 20 984 25 388 20 549 17 909 9 458
Tillgångar 23 261 18 676 22 198 19 840 20 145 21 198 25 457 20 649 18 080 15 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 5 459 4 195
Obeskattade reserver 0 0 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 910 14 325 16 147 13 789 14 094 15 147 19 407 14 599 12 620 11 538
Skulder och eget kapital 23 261 18 676 22 198 19 840 20 145 21 198 25 457 20 649 18 080 15 733
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 809 809 845 841 647 513 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 74 712 70 338 65 397 57 930 55 229 61 149 61 458 56 121 47 794 36 995
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 481 24 312 23 438 20 525 20 741 22 571 22 145 19 720 17 283 14 060
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 5 330 4 000
Omsättning 118 215 109 444 101 320 90 752 86 271 88 289 92 437 85 505 74 086 57 565
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 200 216 206 180 162 233 232 219 187 154
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 591 506 492 504 532 379 398 390 396 374
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 446 438 444 477 365 364 349 350 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 925 7 813 6 568 6 395 5 698 -336 4 816 6 819 6 670 4 654
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,10% 7,90% 11,62% 5,31% -2,39% -4,49% 8,11% 15,41% 28,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,46% 42,63% 30,08% 32,74% 28,62% -0,96% 18,80% 34,36% 37,31% 30,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,78% 7,28% 6,59% 7,16% 6,69% -0,23% 5,18% 8,30% 9,11% 8,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,96% 99,99% 99,63% 99,55% 100,00% 99,20% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,62% 3,95% 5,92% 6,56% 6,85% 6,61% 6,47% 6,96% 7,14% -3,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,71% 23,30% 25,57% 28,61% 28,18% 26,78% 22,30% 27,49% 30,19% 26,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,64% 130,16% 137,12% 143,17% 141,88% 138,54% 130,82% 140,76% 141,91% 81,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!