Visa allt om H & M Hennes & Mauritz AB
Visa allt om H & M Hennes & Mauritz AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Nettoomsättning 192 267 000 180 861 000 151 419 000 128 562 000 120 799 000 109 999 000 108 483 000 101 393 000 88 532 000 78 346 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 823 000 26 942 000 25 583 000 22 168 000 21 754 000 20 379 000 24 659 000 21 644 000 20 138 000 18 382 000
Resultat efter finansnetto 24 039 000 27 242 000 25 895 000 22 526 000 22 285 000 20 942 000 25 008 000 22 103 000 21 190 000 19 170 000
Årets resultat 18 636 000 20 898 000 19 976 000 17 152 000 16 867 000 15 821 000 18 681 000 16 384 000 15 294 000 13 588 000
Balansräkningar (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 916 000 40 277 000 32 856 000 26 488 000 22 941 000 20 270 000 18 250 000 18 282 000 15 872 000 10 689 000
Omsättningstillgångar 50 663 000 45 536 000 42 741 000 39 188 000 37 232 000 39 918 000 40 932 000 36 081 000 35 371 000 31 045 000
Tillgångar 98 579 000 85 813 000 75 597 000 65 676 000 60 173 000 60 188 000 59 182 000 54 363 000 51 243 000 41 734 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 236 000 58 049 000 51 556 000 45 248 000 43 835 000 44 104 000 44 172 000 40 613 000 36 950 000 32 093 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 4 827 000 3 738 000 3 031 000 2 328 000 1 327 000 1 163 000 2 660 000 2 414 000 807 000
Långfristiga skulder 5 638 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 705 000 22 937 000 20 303 000 17 397 000 14 010 000 14 757 000 13 847 000 11 090 000 11 879 000 8 834 000
Skulder och eget kapital 98 579 000 85 813 000 75 597 000 65 676 000 60 173 000 60 188 000 59 182 000 54 363 000 51 243 000 41 734 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
2007-11
Löner till styrelse & VD 155 000 155 000 147 000 138 000 140 000 140 000 125 000 115 000 101 000 83 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 056 000 24 056 000 19 994 000 17 069 000 16 969 000 14 857 000 14 058 000 13 423 000 11 696 000 9 846 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 762 000 5 762 000 4 933 000 4 238 000 3 809 000 3 537 000 3 335 000 3 102 000 2 697 000 2 247 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 192 267 000 180 861 000 151 419 000 128 562 000 120 799 000 109 999 000 108 483 000 101 393 000 88 532 000 78 346 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 114 586 104 634 93 351 81 099 72 276 64 874 59 440 53 476 53 430 47 029
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 678 1 729 1 622 1 585 1 671 1 696 1 825 1 896 1 657 1 666
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 262 286 269 264 289 286 295 311 271 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 428 000 33 341 000 30 628 000 26 359 000 25 459 000 23 641 000 27 720 000 24 474 000 22 340 000 20 197 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,31% 19,44% 17,78% 6,43% 9,82% 1,40% 6,99% 14,53% 13,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,39% 31,76% 34,28% 34,31% 37,04% 34,80% 42,27% 40,67% 41,37% 45,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,51% 15,07% 17,11% 17,53% 18,45% 19,04% 23,06% 21,81% 23,94% 24,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,22% 57,04% 58,81% 59,14% 59,50% 60,13% 62,93% 61,62% 61,52% 61,07%
Rörelsekapital/omsättning 9,86% 12,50% 14,82% 16,95% 19,22% 22,87% 24,97% 24,65% 26,54% 28,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,12% 67,65% 68,20% 68,90% 72,85% 73,28% 74,64% 74,71% 72,11% 76,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,71% 90,26% 114,95% 129,29% 157,17% 176,86% 212,65% 233,01% 226,21% 261,22%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Nettoomsättning 3 985 000 3 620 000 8 811 000 7 880 000 7 301 000 6 982 000 6 906 000 5 521 000 5 311 000 9 629 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 812 000 3 494 000 513 000 922 000 1 232 000 2 076 000 2 642 000 2 062 000 2 118 000 2 024 000
Resultat efter finansnetto 16 562 000 16 929 000 16 248 000 17 015 000 15 888 000 16 451 000 14 868 000 15 267 000 15 395 000 10 938 000
Årets resultat 15 704 000 16 140 000 16 108 000 15 945 000 15 305 000 15 846 000 14 661 000 14 618 000 14 198 000 10 317 000
Balansräkningar (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 860 000 2 233 000 2 201 000 1 883 000 2 061 000 2 284 000 2 278 000 1 777 000 1 406 000 376 000
Omsättningstillgångar 16 562 000 16 568 000 16 913 000 16 791 000 16 078 000 16 391 000 16 177 000 15 371 000 15 305 000 13 100 000
Tillgångar 18 422 000 18 801 000 19 114 000 18 674 000 18 139 000 18 675 000 18 455 000 17 148 000 16 711 000 13 476 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 857 000 17 293 000 17 261 000 16 847 000 16 626 000 17 044 000 16 921 000 15 594 000 15 276 000 12 662 000
Obeskattade reserver 429 000 447 000 464 000 454 000 456 000 128 000 119 000 825 000 782 000 119 000
Avsättningar (tkr) 0 195 000 223 000 213 000 229 000 240 000 223 000 211 000 193 000 113 000
Långfristiga skulder 191 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 945 000 866 000 1 166 000 1 160 000 828 000 1 263 000 1 192 000 518 000 460 000 582 000
Skulder och eget kapital 18 422 000 18 801 000 19 114 000 18 674 000 18 139 000 18 675 000 18 455 000 17 148 000 16 711 000 13 476 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
2007-11
Löner till styrelse & VD 19 000 21 000 83 000 76 000 77 000 79 000 64 000 54 000 49 000 44 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 3 900 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 918 000 862 000 786 000 607 000 477 000 408 000 372 000 804 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 13 000 0 442 000 423 000 391 000 358 000 268 000 240 000 263 000 306 000
Utdelning till aktieägare 16 136 952 16 136 952 16 136 952 15 723 184 15 723 184 15 723 184 15 723 184 13 240 576 12 826 808 11 585 504
Omsättning 3 985 000 3 620 000 8 811 000 7 880 000 7 301 000 6 982 000 6 906 000 5 521 000 5 311 000 9 629 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 - - 4 874 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 1 133 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 144 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 939 000 3 639 000 641 000 922 115 1 339 000 2 171 000 2 739 000 2 156 000 2 206 000 2 112 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,08% -58,91% 11,81% 7,93% 4,57% 1,10% 25,09% 3,95% -44,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 89,90% 90,08% 85,14% 91,16% 87,60% 88,09% 80,56% 89,03% 92,12% 81,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 415,61% 467,85% 184,69% 216,04% 217,63% 235,62% 215,29% 276,53% 289,87% 113,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,40% 62,83%
Rörelsekapital/omsättning 391,89% 433,76% 178,72% 198,36% 208,88% 216,67% 216,99% 269,03% 279,51% 130,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,32% 93,83% 92,20% 92,01% 93,51% 91,77% 92,16% 94,40% 94,78% 94,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 752,59% 1 913,16% 1 450,51% 1 447,50% 1 941,79% 1 297,78% 1 357,13% 2 967,37% 3 327,17% 2 180,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...