Visa allt om Luleå Lokaltrafik Aktiebolag
Visa allt om Luleå Lokaltrafik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 139 395 134 593 125 439 120 190 110 348 102 378 94 383 92 271 89 146 86 807
Övrig omsättning 2 964 3 747 3 381 4 592 4 247 5 005 3 596 3 108 3 115 4 953
Rörelseresultat (EBIT) -4 953 -981 -3 707 3 429 2 855 4 732 1 918 874 4 791 1 845
Resultat efter finansnetto -5 000 -1 009 -4 543 2 707 1 737 3 099 686 -27 2 020 1 147
Årets resultat -35 -122 -136 -779 -189 -101 462 -51 52 065 1 147
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 679 37 506 43 848 50 068 58 069 51 959 47 986 41 270 40 754 39 311
Omsättningstillgångar 24 763 17 934 38 842 40 529 49 550 39 323 42 258 41 910 41 001 38 529
Tillgångar 55 442 55 440 82 690 90 597 107 619 91 282 90 244 83 180 81 755 77 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 924 27 959 28 081 28 758 29 637 29 826 29 299 29 399 29 516 27 496
Obeskattade reserver 923 923 923 5 330 5 126 3 200 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 946 1 476 26 843 37 266 39 819 40 259 40 194 39 091 37 141 35 531
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 649 25 082 26 843 19 243 33 037 17 997 20 751 14 690 15 098 14 813
Skulder och eget kapital 55 442 55 440 82 690 90 597 107 619 91 282 90 244 83 180 81 755 77 840
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 128 1 120 990 - 908 1 299 1 323 802 756 726
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 56 142 52 396 49 490 47 271 40 389 37 071 35 250 34 863 33 536 32 024
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 20 998 19 965 15 980 15 534 19 063 13 816 15 031 16 737 14 068 16 002
Utdelning till aktieägare 0 0 0 541 347 0 0 0 0 0
Omsättning 142 359 138 340 128 820 124 782 114 595 107 383 97 979 95 379 92 261 91 760
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 148 147 146 127 122 123 122 123 119 117
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 942 916 859 946 904 832 774 750 749 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 515 484 510 508 428 425 440 413 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 582 9 496 8 089 15 664 10 626 12 093 8 018 8 220 12 306 9 048
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,57% 7,30% 4,37% 8,92% 7,78% 8,47% 2,29% 3,51% 2,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,93% -1,76% -4,47% 3,92% 2,90% 5,67% 2,77% 1,23% 6,04% 3,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,55% -0,72% -2,95% 2,95% 2,82% 5,06% 2,65% 1,11% 5,53% 3,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,64% -5,31% 9,57% 17,71% 14,96% 20,83% 22,79% 29,50% 29,06% 27,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,66% 51,73% 34,83% 36,33% 31,25% 35,26% 32,47% 35,34% 36,10% 35,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,41% 57,99% 131,19% 193,71% 140,31% 200,47% 188,69% 266,02% 254,09% 244,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...