Visa allt om Transdev Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2 990 694 2 979 029 2 975 371 2 585 661 2 349 194 2 445 278 2 656 870 3 020 364 2 772 314 2 684 709
Övrig omsättning 103 441 59 916 59 880 58 458 57 894 45 538 35 254 58 185 72 369 60 910
Rörelseresultat (EBIT) 29 323 97 087 109 020 55 656 56 780 64 584 -39 104 -68 811 -198 199 -60 713
Resultat efter finansnetto 9 498 77 094 87 222 43 463 37 384 45 349 -67 103 -136 849 -288 498 -81 879
Årets resultat 32 257 35 265 26 584 -3 446 -15 108 0 20 626 -85 178 -208 971 -343
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 733 150 1 335 404 1 273 234 1 260 059 995 063 1 047 878 1 122 152 1 242 098 1 281 565 1 464 667
Omsättningstillgångar 766 443 628 481 663 181 592 118 461 986 545 200 594 145 692 473 905 396 899 553
Tillgångar 2 499 593 1 963 885 1 936 415 1 852 177 1 457 049 1 593 078 1 716 297 1 934 571 2 186 961 2 364 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 309 702 277 445 242 180 215 596 198 922 214 030 214 030 193 404 278 582 487 553
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 94 503 98 166 121 970 129 161 117 759 106 150 111 184 107 707 118 453 107 773
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 095 388 1 588 274 1 572 265 1 507 420 1 140 368 1 272 898 1 391 083 1 633 460 1 789 925 1 768 894
Skulder och eget kapital 2 499 593 1 963 885 1 936 415 1 852 177 1 457 049 1 593 078 1 716 297 1 934 571 2 186 961 2 364 220
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 3 657 4 759 4 007 2 851 3 664 2 674 5 834 4 364 3 130 2 675
Varav tantiem till styrelse & VD 910 1 125 973 963 374 938 554 1 229 1 064 610
Löner till övriga anställda 1 170 837 1 148 592 1 121 930 1 007 767 915 172 921 426 986 163 1 114 924 988 087 949 737
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 6 259 5 059 5 882 5 593
Sociala kostnader 472 184 457 771 449 709 389 500 340 689 346 804 387 390 418 952 381 264 367 505
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 094 135 3 038 945 3 035 251 2 644 119 2 407 088 2 490 816 2 692 124 3 078 549 2 844 683 2 745 619
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 944 2 796 2 805 2 515 2 325 2 440 2 604 3 030 3 187 3 233
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 758 1 065 1 061 1 028 1 010 1 002 1 020 997 870 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 587 569 567 552 527 532 520 439 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 180 428 253 533 243 951 161 722 149 259 174 511 99 286 57 200 -73 779 43 631
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,39% 0,12% 15,07% 10,07% -3,93% -7,96% -12,03% 8,95% 3,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,57% 5,26% 5,96% 3,46% 4,19% 4,26% -1,73% -3,83% -10,55% -2,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,32% 3,47% 3,88% 2,48% 2,60% 2,77% -1,12% -2,45% -8,32% -2,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -44,44% -32,22% -30,55% -35,40% -28,88% -29,76% -30,00% -31,15% -31,91% -32,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,39% 14,13% 12,51% 11,64% 13,65% 13,43% 12,47% 10,00% 12,74% 20,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,69% 38,58% 41,11% 38,29% 39,31% 41,30% 41,08% 40,82% 47,87% 48,00%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...