Visa allt om Figure Eight Aktiebolag
Visa allt om Figure Eight Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 50 4 25 58 40 127 98 69 117 139
Övrig omsättning - 130 - - 93 - 50 - 99 -
Rörelseresultat (EBIT) -553 -532 -707 -1 587 -1 738 -1 303 -1 357 -1 794 -1 528 -1 219
Resultat efter finansnetto 1 416 1 635 2 172 1 770 821 1 449 1 498 1 342 1 311 1 305
Årets resultat 1 077 1 123 1 372 1 104 260 1 380 1 122 836 958 848
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 516 4 332 4 036 3 311 3 088 4 217 3 607 3 290 4 847 2 694
Omsättningstillgångar 7 373 6 166 5 677 5 229 4 409 3 241 2 334 2 127 492 1 566
Tillgångar 11 890 10 497 9 714 8 540 7 497 7 458 5 941 5 417 5 339 4 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 099 8 221 7 298 6 126 5 422 5 363 4 283 3 281 2 745 1 937
Obeskattade reserver 2 051 2 029 1 815 1 330 1 050 759 1 025 1 065 886 960
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 645 155 43 228 30 291 174 468 125 450
Kortfristiga skulder 95 91 557 856 995 1 045 459 603 1 583 913
Skulder och eget kapital 11 890 10 497 9 714 8 540 7 497 7 458 5 941 5 417 5 339 4 260
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 331 346 360 480 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 3 4 206 436 438 89 97 192 9 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 118 131 183 263 270 266 276 318 269 223
Utdelning till aktieägare 0 200 200 200 400 200 300 120 0 150
Omsättning 50 134 25 58 133 127 148 69 216 139
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 50 4 13 29 20 64 49 35 59 70
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 149 207 195 355 365 370 368 459 409 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -466 -468 -676 -1 587 -1 738 -1 285 -1 355 -1 792 -1 526 -1 217
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 150,00% -84,00% -56,90% 45,00% -68,50% 29,59% 42,03% -41,03% -15,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,91% 16,23% 22,44% 20,74% 16,10% 19,99% 25,45% 25,05% 24,99% 31,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 832,00% 42 600,00% 8 720,00% 3 053,45% 3 017,50% 1 174,02% 1 542,86% 1 966,67% 1 140,17% 964,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% -972,41% -1 650,00% -230,71% -391,84% -769,57% -434,19% -200,00%
Rörelsekapital/omsättning 14 556,00% 151 875,00% 20 480,00% 7 539,66% 8 535,00% 1 729,13% 1 913,27% 2 208,70% -932,48% 469,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,98% 93,39% 89,70% 83,21% 82,64% 79,41% 84,81% 74,72% 63,36% 61,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 761,05% 6 775,82% 1 019,21% 610,86% 443,12% 310,14% 508,50% 352,74% 31,08% 171,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...