Visa allt om Revisionscenter i Höllviken AB
Visa allt om Revisionscenter i Höllviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 538 638 689 768 707 734 848 874 907 1 015
Övrig omsättning - - 116 140 - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 248 147 206 308 70 160 222 178 237 274
Resultat efter finansnetto 232 123 184 294 59 143 194 170 230 265
Årets resultat 237 126 152 206 54 77 114 95 123 129
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 205 271 7 53 158 223 328 232 318
Omsättningstillgångar 1 563 1 427 1 445 1 518 1 467 1 243 1 148 891 772 722
Tillgångar 1 702 1 632 1 716 1 525 1 520 1 402 1 371 1 220 1 004 1 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 369 393 421 265 280 304 280 285 277
Obeskattade reserver 186 257 297 309 281 297 262 224 185 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 031 1 006 1 026 795 974 824 806 716 535 635
Skulder och eget kapital 1 702 1 632 1 716 1 525 1 520 1 402 1 371 1 220 1 004 1 040
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 132 108 108 105 121 115 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 219 266 150 144 144 142 162 174 179
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 98 124 116 120 104 107 141 157 193
Utdelning till aktieägare 220 120 150 180 50 70 100 90 100 115
Omsättning 538 638 805 908 707 734 848 874 907 1 025
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 538 319 345 384 354 367 424 437 454 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 151 166 207 203 187 180 181 217 230 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 314 213 272 354 176 225 327 308 323 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,67% -7,40% -10,29% 8,63% -3,68% -13,44% -2,97% -3,64% -10,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,57% 9,13% 12,70% 20,85% 5,79% 12,55% 16,34% 15,66% 25,00% 26,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,10% 23,35% 31,64% 41,41% 12,45% 23,98% 26,42% 21,85% 27,67% 27,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 98,88% 65,99% 60,81% 94,14% 69,73% 57,08% 40,33% 20,02% 26,13% 8,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,08% 34,89% 36,40% 43,41% 31,06% 35,58% 36,26% 36,48% 41,65% 35,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,60% 141,85% 140,84% 190,94% 150,62% 150,85% 142,43% 124,44% 144,30% 113,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...